- Advertisement -

TAG

1 ธ.ค. นี้

สระบุรี งานจราจร สภ.เมืองสระบุรี ประชาสัมพันธ์ 1 ธ.ค. นี้ รถตั้งแต่ 10 ล้อขี้นไปที่มาจากทางกรุงเทพ (หินกอง)

งานจราจร สภ.เมืองสระบุรี ประชาสัมพันธ์ 1 ธ.ค. นี้ รถตั้งแต่ 10 ล้อขี้นไปที่มาจากทางกรุงเทพ (หินกอง) ห้ามตรงเข้าเมืองสระบุรี ห้ามเลี้ยวซ้ายไปทางบายพาสเสาไห้ ให้ขึ้นสะพานบายพาส ไปทางพระฉายทุกคัน ในส่วนที่มาจากลพบุรีก็ไปบายพาสแพะโคกมุ่งหน้าบายพาสพระฉาย ห้ามไปทางบายพาสเสาไห้ (adsbygoogle =...

ข่าววันนี้

- Advertisement -