- Advertisement -

TAG

เตือนข้าราชการ!! ห้ามเล่นการพนัน ฝ่าฝืนมีโทษหนักถึงไล่ออก

เตือนข้าราชการ!! ห้ามเล่นการพนัน ฝ่าฝืนมีโทษหนักถึงไล่ออก

เตือนข้าราชการ!! ห้ามเล่นการพนัน ฝ่าฝืนมีโทษหนักถึงไล่ออก (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); บทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พบว่า มาตราที่สามารถนำมาใช้ลงโทษทางวินัยสำหรับข้าราชการที่เล่นการพนันได้นั้น ได้แก่ มาตรา 82 (10) “ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย” อันถือเป็นการกระทา ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ...

ข่าววันนี้

- Advertisement -