- Advertisement -

TAG

หนองแค

สระบุรี ตั้งจุดสกัด เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 ธ.ค. 63 นายนฤนาท เมืองแสน ปลัดอำเภอ รักษาการนายอำเภอหนองแค มอบหมายให้ นายรังสรรณ์ ทีภูเวียง ร่วมกับ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองตำบลโคกแย้ และ กองร้อย อส. ดำเนินการตั้งจุดสกัดและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่เวลา...

สระบุรี สั่งการ อ.หนองแค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่ง จัดตั้งจุดตรวจเข้มโควิด19

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙...

ประชาสัมพันธ์ มีการปิดการจราจร 19 ต.ค. หนองแค ถนนพหลโยธินฝั่งขาออก ที่ กม.56+150 ดังนี้

ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจร ด้วย กรมทางหลวง ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วง กม.0+000.000 – กม.5+470.673 ตอน 2 (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน 1) (ตอน 2) โดย...

ข่าววันนี้

- Advertisement -