- Advertisement -

TAG

ผู้ว่า

มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สระบุรี

มีการออกคำสั่งมาตรการในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ว่าด้วยคำสั่งทางหนังสือการบังคับและการปฏิบัติตาม ระเมินคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ลายละเอียดดังนี้ ประกาศจังหวัดสระบุรี คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๑/๒๕๖๔เรื่อง การห้ามจัดกิจกรรมและการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่จังหวัดสระบุรีได้มีคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับมาตรการควบคุม และการกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสรบุรี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้ว นั้น เนื่องจากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

สระบุรี ผู้ว่าฯ สั่งการเคาะมาตรการเร่งด่วนในจังหวัดสระบุรี ดังนี้

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงมัติควบคุมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 ดังนี้ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี และนายอำเภอทุกอำเภอ สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัตสระบุรี ที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ ด้วยผู้ว่าราชกาจังหวัดสระบุรี...

ข่าววันนี้

- Advertisement -