- Advertisement -

TAG

นายอำเภอ

สระบุรี สั่งการ อ.หนองแค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่ง จัดตั้งจุดตรวจเข้มโควิด19

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙...

ข่าววันนี้