- Advertisement -

TAG

คำสั่ง

มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สระบุรี

มีการออกคำสั่งมาตรการในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ว่าด้วยคำสั่งทางหนังสือการบังคับและการปฏิบัติตาม ระเมินคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ลายละเอียดดังนี้ ประกาศจังหวัดสระบุรี คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๑/๒๕๖๔เรื่อง การห้ามจัดกิจกรรมและการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่จังหวัดสระบุรีได้มีคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับมาตรการควบคุม และการกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสรบุรี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้ว นั้น เนื่องจากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ข่าววันนี้

- Advertisement -