จังหวัดสระบุรี จัดโครงการมหกรรม วันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี”รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” ประจำปี 2566

- Advertisement -

วันที่ 9 มกราคม 2567 ที่ อาคารโดมกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 โดยมี นายธนกฤต อัตถะสัมปุณนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางกันตา ดีเติม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี นางสาวสุมาลี ทวงศ์เพ็ชร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี นำคนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน คนพิการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลก ว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาส คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยในปี 2566 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” “United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities” เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมารวมพลังกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการให้เป็นโลกที่น่าอยู่และมีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น ปัจจุบันจังหวัดสระบุรีมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 22,790 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56 ของประชากรจังหวัดสระบุรี เมื่อเทียบกับระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 1.00 และพบว่าคนพิการที่มีอายุมากกว่า 60 ปีหรือคนพิการสูงอายุมีจำนวน 13,478 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบุว่าในปี 2571 สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged..Society) และจากสถิติของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น พบแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงที่จะมีความพิการร่วมด้วย สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจัดงานระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี องค์กรคนพิการทุกประเภท และได้รับความร่วมมือการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในการสนับสนุนของรางวัล รวมทั้งการจัดบูธอาหารให้สำหรับคนพิการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่สถานประกอบการดีเด่น ที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน หน่วยงาน/องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่คนพิการคนพิการต้นแบบ และผู้สนับสนุนการจัดงานฯ การให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการที่คนพิการพึงได้รับ การแสดงความสามารถของคนพิการ การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนพิการ รวมถึงการจับสลากของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คนพิการ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ กลุ่มเปราะบาง เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,000 คน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ