เรือนจำจังหวัดสระบุรี น.ส.กมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี (&)โรงพยาบาลสระบุรี (&)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.) ประจำปี 2566 ให้ความรู้ เฝ้าระวัง คัดกรอง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือ กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำสระบุรี

- Advertisement -

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์แดน 1 เรือนจำจังหวัดสระบุรี นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี นำจัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)ประจำปี 2566 พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นพ.ณัฐวร เจียรสถาวงค์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี และ โรงพยาบาลแก่งคอย โรงพยาบาลเสาไห้ โรงพยาบาลหนองแค และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขสระบุรี เข้าร่วมสนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.) ในเรือนนอนและโรงฝึกงานในเรือนจำ ให้มีความรู้เฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น โดยมีนายยุทธนา กัลยาวัฒนาเจริญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ในปี 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมทางด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการบริการทางการแพทย์ ด้านการบริการทางการพยาบาล โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง และองค์ความรู้ด้านสุขภาพในเรือนจำแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.)

ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม อาสาสมัคร ในเรือนนอนและโรงฝึกงานให้มีความรู้ความเข้าใจเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้ต้องขังในเรือนจำ จะได้รับการเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็จะได้รับการรักษาก่อนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีกำลังไม่เพียงพอ จึงใช้ระบบคัดกรองในแดนก่อน เพื่อไม่ให้มีปริมาณผู้ต้องขังมาที่สถานพยาบาลจำนวนมาก โดยให้อาสาสมัครนักโทษประจำกองนั้นๆเป็นผู้คัดกรองเบื้องต้น สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระบุรีร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.)ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คนแบ่งเป็นผู้ต้องขังชายจำนวน 50 คน และผู้ต้องขังหญิงจำนวน 10 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2566 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นเงิน จำนวน 63,545 บาท ( หกหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ