หนึ่งเดียวในประเทศ ขนส่งจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการนำร่อง มิติใหม่ยกระดับการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี ระยะที่ 2 ผ่านมือถือ แอพพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน Smart Bus Saraburi.

- Advertisement -

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการนำร่องการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี ระยะที่ 2” นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า จากปัญหาผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางในจังหวัดสระบุรีมีปริมาณผู้ใช้บริการลดลงไปมากกว่า 6 ล้านคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่ง และคุณภาพบริการ ได้แก่ความตรงเวลา สภาพตัวรถ การให้บริการ และความสุภาพของพนักงาน ทำให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับทางรัฐบาล โดย ฯพณฯ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย โดยในระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งสถานีรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่จังหวัดสระบุรีด้วย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบสนับสนุนให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต จึงริเริ่มให้มีโครงการศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี ในระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 เพื่อทดลองนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการเดินทาง และติดตามตำแหน่งรถตามช่วงเวลาจริง (Real Time) ได้ทาง Smart Phone wร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถ และพัฒนาต่อเนื่องโดยจัดทำโครงการนำร่องการยกระดับคุณภาพการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองสระบุรี ระยะที่ 2 (Smart Bus II) ในระหว่างปี พ.ศ. 2563-2566 โดยพัฒนาระบบการให้บริการและระบบบริหารจัดการเดินรถให้สามารถกำกับการเดินรถด้านคุณภาพ ความตรงเวลา จำนวนรถ จำนวนเที่ยว เพียงพอกับความต้องการใช้บริการ การเดินรถตามเส้นทางการเดินรถ โดยสามารถรายงานผลในรูปแบบ Business Intelligence และ (ความปลอดภัย ความเร็ว อาชญากรรม การติดตั้งกล้อง CCTV ภายในรถและป้ายโดยสารอัจฉริยะ) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชน จากการประเมินผลโครงการฯ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 81.0

จำนวนเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะลดลงคิดเป็นร้อยละ 95 และผู้ประกอบการขนส่งมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงทำให้ได้หลัก 6S เพื่อนำไปใช้พัฒนาขยายผลต่อเนื่องทั้งในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดอื่นๆ ดังนี้ Smart Information คือการให้ข้อมูลการเดินทางที่ SMART ให้แก่ผู้ใช้บริการ Smart Reserve and Smart Payment คือการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ การจ่ายเงิน E-Wallet และการสำรองที่นั่ง Smart Monitoring คือการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำกับการเดินรถ ด้านคุณภาพและความปลอดภัย Smart Co-operation คือการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนรวม Smart Transportation Businesses คือการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่ง ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีกำกับการเดินรถด้านคุณภาพและความปลอดภัยสามารถบริการจัดการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการ Smart Bus คือการนำรถโดยสารคุณภาพดีมาให้บริการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดมลพิษสิ่งแวดล้อม

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ