“ปูนราชสีห์”บจก.ภูมิใจไทยซีเมนต์ ร่วมสนับสนุน การจัดกิจกรรม”วันคนพิการ”จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565.

- Advertisement -

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ โดมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด นำโดย คูณสุรวุฒิ สุวรรณวงค์ ผู้จัดการฝ่าย CSR. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมสนับสนุน จัดงานวันคนพิการจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 โดยนำ ข้าวสารบรรจุถุง น้ำดื่ม ขนมโดนัท เสื้อผ้า แจกจ่ายให้กับ คนชรา ผู้พิการ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธี

จังหวัดสระบุรีจัดงานวันคนพิการจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม งานวันคนพิการจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคม เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยในปี 2565 องค์กรสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม โดยมุ่งหวังให้คนพิการสามารถรับเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการมีจำนวน 2,138,155 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07 ของประชากรทั่วประเทศ จังหวัดสระบุรี มีคนพิการ 21,557คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของคนพิการทั้งประเทศ และพบว่าคนพิการจังหวัดสระบุรี ที่มีอายุมากว่า 60 ปีหรือคนพิการสูขอายุ มีจำนวน 12,564 คิดเป็นร้อยละ 58.28 ของจำนวนคนพิการทั้งจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบุว่า ในปี 2571 สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์และจากสถิติของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นพบแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงที่จะมีความพิการร่วมด้วย จึงเร่งส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการขั้นพื้นฐานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ในการให้บริการคนพิการผ่านระบบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการออนไลน์ เชื่อมโยงกับศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ โรงพยาบาล และแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในพัฒนาให้เป็นรัฐบาลดิจิทัสในอนาคตสำหรับการจัดงานวันคนพิการจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 การแสดงความสามารถของเด็กพิการ การจัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ การประกวดร้องเพลง การแสดงความสามารถพิเศษของคนพิการ และการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการ/ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน คนพิการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน จำนวน 800 คน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ