เทศบาลเมืองสระบุรี นำโดย นายก”เชน”ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พิจารณาความเห็นชอบเทศบัญญัติ งบประมาณวาระ 3 “ผ่านฉลุย” เน้น พัฒนาสถานศึกษา สาธารณูปโภค และความปลอดภัยในชุมชนเป็นหลัก.

- Advertisement -
นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
นายสุวิชา ศิริบุญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรี
นายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ อาคารรวมใจเทศบาลเมืองสระบุรี นายสุวิชา ศิริบุญประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เรียกประชุม สภาเทศบาลเมืองสระบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อนำระเบียบวาระการประชุมเสนอ ญัตติต่อสภา การขออนุมัติงบประมาณ รายจ่ายและขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ ในวาระที่ 3 โดยมี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ร่วมถึง นายยุทธนินท์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆในเทศบาลเมืองสระบุรี เข้าร่วมประชุม มี ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย สมวัธน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนผู้ว่าฯราชการจังหวัดสระบุรีร่วมสังเกตุการณ์ รับฟังการประชุม โดยในญัตติ นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เสนอต่อที่ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบ หลายญัตติ ประเด็นสำคัญ สำคัญการแปรญัตติ งบประมาณในครั้งนี้ สังเกตว่า เป็นไปตามความจำเป็นการขอการอนุมัติงบประมาณ ตามที่สำนักงานในเทศบาลเมืองสระบุรี ร้องขอ เช่น โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ที่มีภารกิจหน้าที่ควบคุมดูแลบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในสังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี มอบหมายให้สำเร็จลุล่วงนั้น เพื่อเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานราชการและควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษาว่าได้โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 1 โครงการ และการขออนุมัติขยายเวลาเบิกงบประมาณที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในแผนงานด้านการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภท การก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก(โดม)โรงเรียนเทศบาล ที่ คณะผู้บริหารและสถานศึกษา มีแนวนโยบาย ที่จะจัดสร้างหลังคาโครงเหล็ก (โดม) ทั้ง 10 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อเป็นประโยชน์อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ของเด็กนักเรียน ที่ เรียนในสถานศึกษาเทศบาล โดย ทางเทศบาลได้จัดลำดับ การจัดสร้าง เป็นให้เป็นไปตามลำดับให้ครบ โดยเรียงลำดับ ก่อนหลัง ตามงบประมาณ ที่ได้รับ เบื้องต้น ได้อนุมัติขอขยายเวลาการเบิกกจ่ายในปีถัดไป ของโครงการก่อสร้าง โครงหลังคาเหล็ก ให้กับ โรงเรียนเทศบาล 10 มูลค่า 5 ล้านบาท และโรงเรียน เทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)โรงเรียน เทศบาล 5 (วัดดาวเรือง) แห่งละ 2,741,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้เสนอญัตติ การของอนุมัติการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจดีย์งาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโสน(ป่าสัก) การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและติดตั้งวงจรปิด สถานที่ราชการ รวมถึงแผนปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองสระบุรี พร้อมกันนี้ได้มี การขออนุมัติ จัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการขออนุมัติงบประมาณด้านคุรุภัณฑ์และรถยนต์ตามความจำเป็นของสำนักงาน เช่น การจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบขนาดไม่ต่ำกว่า 120 แรงม้าจำนวน 1 คัน และ ยังมีญัตติโครงการปรับปรุง อาคารโรงสูบน้ำแรงต่ำ การปรับปรุงแนวท่อเมนประปาในเขตเทศบาลหลายจุด บางจุดเชื่อมโยงกับการรถไฟ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซึ่งญัตติต่างๆที่นำเสนอ ได้ผ่านการอนุมัติ ความเห็นชอบจาก ที่ประชุม สภาเทศบาลเมืองสระบุรี 17 ต่อ 1 เสียง ซึ่งทางฝ่ายค้าน ได้คัดค้านการร่างญัตติต่างๆของคณะผู้บริหารเทศบาลเทศบาลชุดนี้ ทุกญัตติ ทุกวาระ ทุกประเด็น ของการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรี โดยการ สงวนความเห็นชอบไม่รับหลักการ ไม่เห็นด้วยกับเทศบัญญัติด้านงบประมาณ ของสภาเทศบาลเมืองสระบุรี ทุกโครงการที่นำเสนอ.

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ