นายกฯ”เชน” ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เน้น ยึดหลักการพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์กรโดยรวม.

- Advertisement -
นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
นายสุวิชา ศิริบุญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรี

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ อาคารรวมใจ เทศบาลเมืองสระบุรี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมนายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสระบุรี ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมี นายสุวิชา ศิริบุญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นประธานการประชุม มีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีร่วมสังเกตุการณ์การประชุม ระเบียบวาระการรับรองการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรีสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อ 4 กรกฎาคม 2565 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี การขออนุมัติเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และการขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันพร้อมขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน พร้อมกับ ขอรับรองความเห็นชอบที่จะบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เข้าร่วม โดยพร้อมเพรียงกัน ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมี แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ ประเภทคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง นายกฯเชน กล่าวว่า เทศบาลเมืองสระบุรี ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการนำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยตั้งการประมาณการรายรับทั้งปี ครบทุกหมวดรายรับ ซึ่งใช้ฐานเงินรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ 63 และหลักเกณฑ์งบประมาณเพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปตามเอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 เล่มที่ 16 (2)เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศและในพื้นที่ประกอบการพิจารณา ส่วนการประมาณการรายจ่ายได้ตั้งจ่ายตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความจำเป็นในการบริหารงานและการพัฒนาท้องถิ่นโดยพยายามตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นให้ลดลง เพื่อให้มีงบประมาณในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นหากเทศบาลได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ตามที่ได้เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองสระบุรีในครั้งนี้เทศบาลจะมีเงินใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนางานด้านต่างๆตามภารกิจและอำนาจหน้าที่อย่างครอบคลุมเหมาะสม กับสภาวะการและสถานะทางการคลังของเทศบาล ในปัจจุบันได้ยึดหลักความประหยัดมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์กรโดยรวม โดยหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของเทศบาลเมืองสระบุรีนั้นได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนจำนวนเงินทั้งสิ้น 667,268,600 บาท แยกเป็นด้านบริหารทั่วไป ด้านการบริการชุมชนและสังคม ด้านการเศรษฐกิจและด้านการดำเนินงานอื่น งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเองเป็นจำนวนทั้งสิ้น 86,794,600 บาท ซึ่งแยกเป็นงบกลาง งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีตลอดปีงบประมาณ 2561 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสภาเทศบาลเมืองสระบุรีพิจารณา ซึ่งสภาเทศบาลเมืองสระบุรีได้รับรองอนุมัติหลักการในวาระที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปประธานสภาจะได้เรียกประชุมตามระเบียบวาระ 2 และ3 ตามที่วันเวลา ที่ประชุมเสนอและรับรองต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ