นายกฯ”เชน”ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นำคณะบริหารทีมงาน ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 พิจารณา อนุมัติงบติดตั้ง”การ์ดเรล” Guard Rail ราวป้องกันอันตราย บริเวณถนน เลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่”คลองเพรียว” ปลอดภัย ไฟสว่าง.

- Advertisement -
นายกฯ เชน นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
นายสุวิชา ศิริบุญ ประธานสภา เทศบาลเมืองสระบุรี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30 น ณ อาคารรวมใจ เทศบาลเมืองจังหวัดสระบุรี นายสุวิชา ศิริบุญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เป็นประธาน เปิดประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีญัตติเร่งด่วนของ นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกเทศบาลฯ ขออนุมัติสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เนื่องด้วย ทางเทศบาลเมืองสระบุรี ได้รับหนังสือจาก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ด่วนที่สุดที่ สว 0017.1 วงเล็บ 1/8010 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่องขอให้เทศบาลเมืองสระบุรี ติดตั้งการด์เรล (ราวป้องกันอันตราย) เพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณ ถนนเลียบคลอง ส่งน้ำสายใหญ่ คลองเพรียว ปัจจุบันถนน ดังกล่าวยังมีจุดที่ ไม่มีการติดตั้งการ์ดเรล (W-BEAM GUARDRAIL) เป็นระยะทางประมาณ 1,538 เมตร และแนวของถนนฝั่งที่อยู่ติดกับคลองมีความสูงชัน ทำให้มีความเสี่ยงที่เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นทางดังกล่าว โดยให้ทางเทศบาลเมืองสระบุรี จึงได้ขออนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,845,300 บาท เพื่อจะดำเนินการติดตั้งการด์เรล ป้องกันอันตราย ขนาดความหนา 2.5 มม.ระยะทางประมาณ 1,538 เมตร ในบริเวณดังกล่าว ตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม เมืองสระบุรี ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ได้มีหนังสืออนุมัติ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหลังจากเปิดประชุมสภา

การ์ดเรลราวรั้วป้องกันความปลอดภัย
บริเวณคลองเพรียว พื้นที่ติดตั้ง การ์ดเรล ระยะทาง 1,538 เมตร

จากนั้นได้มีการยื่นซักถาม จาก นายพูลสวัสดิ์ สินธพรัตนะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี ได้ สอบถามปัญหาการเบิกจ่ายงบ ประมาณและการขอใช้พื้นที่กรมชลประทาน ในการติดตั้งไฟส่องสว่าง นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ได้ตอบข้อซักถาม พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามในสภา ผ่านประธานสภา หลังเสร็จสิ้น ภายในที่ประชุมได้มีมติเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมอนุมัติให้ดำเนินการได้ จากนั้นได้มีการประชุมวาระต่างๆเช่นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ญัตติ โครงการต่อเติมห้องพักเวร ห้องเก็บของสถานีพระลักษณ์ ญัตติ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เฉพาะกิจการประปา การจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด เวิร์คเน็ต การจัดซื้อเครื่องวัดค่าคลอรีน การจัดซื้อเครื่องวัดค่า pH จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ซึ่งอยู่ในรายการ ครุภัณฑ์ และ การขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงการ ใช้จ่ายเงินสะสม ของสำนักการ ประปาเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง แนวท่อประปา บริเวณ ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ซอย 1 ตัดทางรถไฟ เป็นเงิน 4,277,000 บาทถ้วน และญัตตินายกเทศมนตรี ขออนุมัติ สภาเทศบาลเมืองสระบุรี โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มาจัดตั้งจ่าย รายการใหม่ จำนวน 6 รายการ เพื่อปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน และโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนในพื้นที่ จำนวน 6 รายการ แบ่งเป็นของ สำนักช่าง จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัดเทศบาลจำนวน 3 รายการ รวมทั้งหมด 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,152,000 บาทหลังจากได้มีการซักถามตอบโต้กันไป มาระหว่าง คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ ใช้ทั้งหลักการและเหตุผลชี้แจงขอบัญญัติของกฎหมาย ญัตติในการประชุม เช่น กรณีการกำจัดยุงลายการฉีดพ่นหมอกควัน และข้าราชการประจำในการของงบประมาณกับการใช้งบประมาณในบางครั้ง จนทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ออกมาชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน จนทำให้ นายภวัต พรมวัฒ (สท.ต๋อย) สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 เมืองสระบุรี ได้ชี้แจงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข และการสื่อถึงประชาชนไม่เป็นตามที่ถูกกล่าวหา ใช้เวลาการประชุมกว่า 3 ชม. โดยมติ ในที่ประชุมสภาเทศบาล ได้รับการอนุมัติและรับหลักการ ทุกญัตติ ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ