ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จัดงานรวมพลังต้านยาเสพติด ตามโครงการ”ประชารัฐสระบุรี คืนคนดีสู่สังคม”

- Advertisement -

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังต้านยาเสพติด ตามโครงการ”ประชารัฐสระบุรี คืนคนดีสู่สังคม ” มี พลตำรวจตรี พีระพงศ์ วงษ์สมาน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรภาค 1, พลตำรวจตรี ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี , นายธนกฤต อัตถะสัมปุญณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี , ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 , นายพลวรรธณ์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย , นางสาวอังคณา อ้นขวัญเมือง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน นักเรียนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี โดยมี พันตำรวจเอก อิทธิโชติ ไชยมงคล ผู้บังคับการฝ่ายอำนวยการ เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมแถลงผล ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดและแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สืบเนื่องจากสภาพ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย กำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้ม ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ช่วยกระตุ้น เร่งรณรงค์ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเยาวชน ประชาชน ในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน และบุคคลภายในครอบครัว ปลอดจากยาเสพติดอีกทั้ง ยังสามารถ นำความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติและเผยแพร์ได้อย่างถูกต้อง

ทางตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี จึงได้มีการจัดงานแถลงผลปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ต้านยาเสพติด ตามโครงการ “ประชารัฐสระบุรี คืนคนดีสู่สังคม” ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อ เผยแพรให้ความรู้ ตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด และแนวทางในการแก้ปัญหา 2. เพื่อ เป็นการแสดงพลัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้ภาคส่วนต่างๆ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 4. เพื่อ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดแล้วตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้การมีแนวทางประกอบอาชีพ มีกำลังใจต่อสู้กับชีวิต เป็นที่ยอมรับและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สำหรับผลการดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ ด้านการป้องกัน ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ มากหมาย อาทิเช่น โครงการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม , โครงการ RTP.Cyber Vilage โครงการตำรวจสีขาว , โครงการครูตำรวจแดร์ ซึ่งในจังหวัดสระบุรี มีครูตำรวจแดร์ ทั้งหมด 71 คน ทำการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 133 แห่ง 203 ห้องเรียน นักเรียนแดร์ จำนวน 1,030 คน และโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ นำผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน เข้าสู่กระบวนการบำบัดพื้นฟู กลับคืนสู่สังคม ซึ่งตำรวจภูธุรจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2565 ดำเนินการทุกสถานีตำรวจ ทั้ง 25 สถานี ๆ ละ 1-2 ชุมชน ปัจจุบันมีผู้เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งสิ้น จำนวน 750 คน ด้านการสืบสวนปราบปราม สามารถสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดได้ จำนวน 1,900 คดี ผู้ต้องหามากกว่า 2,000 คน ของกลางยาข้าเกือบ 62 ล้านเม็ด ไอซ์ 75,325 กรัม ยึดอายัดทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด 64 ราย มูลค่า 25 ล้านบาท จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับยาเสพติดจำนวน 44 หมาย และทำการสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญและรายใหญ่ ได้จำนวน 4 เครือข่าย ในส่วนของหน่วยราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ฝ่ายปกครอง หน่วยภาคการศึกษา และสาธารณะสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่พื้นฟูบำบัดรักษากลุ่มเป้าหมาย และให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการชุมชนยั่งยืนฯ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ