นายกฯ”เชน” ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 หน่วยงาน จัดทำ MOU รายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง สภาพการเจริญเติบโตของสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระบุรี.

- Advertisement -
นายกฯ”เชน” ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ อาคารรวมใจเทศบาลเมืองสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จัดพิธีลงนามโครงการบันทึกความเข้าใจ (MOU) การจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 7 หน่วยงาน โดยมี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี(ทม.เมืองสระบุรี),นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตําบลตะกุด( ทต.ตะกุด) , นางสาวจุฬนี ธนกฤตอัมพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง(อบต.โคกสว่าง) , นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดาวเรือง(อบต.ดาวเรือง) , สิบตรียอด พันธ์ตุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากข้าวสาร(อบต.ปากข้าวสาร) , นายสมอ พรมหนู นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน(อบต.ตลิ่งชัน) , นายทองสุข พลพหล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผึ้งรวง(อบต.ผึ้งรวง)

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี นางสาวสถาพร ลิ่มพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเมืองสระบุรี นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองและปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ตามที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ส่งมอบ การถ่ายโอนภารกิจ งานวาง และปรับปรุงผังเมืองรวม เมืองสระบุรี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองสระบุรี ตามบันทึกการส่งมอบ ถ่ายโอนภารกิจ งานวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยให้ เทศบาลเมืองสระบุรี เป็นแกนนําหลัก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองสระบุรี ดําเนินการวาง และปรับปรุงผังเมืองรวม ต่อไป ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ยังคงทําหน้าที่ให้คําแนะนํา คําปรึกษา และร่วมดําเนินการตามขอบเขตการถ่ายโอน (ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ) และตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 34 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น จัดทํารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และ สิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม ตามกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้ บังคับผังเมืองรวมทั้งนี้ ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 และครบกําหนดในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จึงได้ทําบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และสอดคล้องกับการพัฒนาของท้องถิ่น

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ