คณะกรรมการธิการ การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (Nationnal Digital Learning Platform:NDLP)

- Advertisement -

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)” ผ่านรูปแบบผสมในห้องสัมมนา (onsite) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา กล่าวรายงานและร่วมอภิปรายในหัวข้อ แนวทางการบูรณาการเชื่อมโยงระบบการศึกษาของประเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีการอภิปรายเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP) โดยเชิญวิทยากรร่วมการอภิปราย ได้แก่ 1)ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ อนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา 2) รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 3) นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 4) ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 5)นางสาวณัฐิกา นิตยาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และมีรองศาสตราจารย์ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ เลขานุการประจำคณะอนุกรรมาธิการ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการสัมมนา lซึ่งได้อภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับฉากทัศน์โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform: NDLP) ภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม หนึ่งประเทศหนึ่งแพลตฟอร์ม ในประเด็นเชิงนโยบาย รูปแบบการดำเนินการ รูปแบบของการบริหารจัดการการมีส่วนร่วม รูปแบบของแพลตฟอร์ม รวมถึงในประเด็นแนวทางและข้อเสนอการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินการ และการติดตามประเมินผล นอกจากนั้น ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นสัมมนาจากผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวะศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา คณะครู อาจารย์ คณะกรรมาธิการสามัญ บุคคลในวงงานรัฐสภา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ จะได้นำสรุปผลการจัดสัมมนา ข้อสังเกต และข้อคิดเห็น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP) ต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ