เทศบาลเมืองสระบุรี นายก”เชน”ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นำคณะทีมผู้บริหารสมาชิกเทศบาล ประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2565.

- Advertisement -
นายสุวิชา ศิริบุญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรี
นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารรวมใจเทศบาลเมืองสระบุรี นายสุวิชา ศิริบุญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วย นายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายในที่ประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการ การคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19 อย่างเคร่งครัด

- Advertisement -

ในวาระการประชุมเพื่อพิจารณา การแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)ระเบียบวาระญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กำหนดพื้นที่ผ่อนผันและคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า และคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า (งานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล)โดยในที่ประชุมได้แต่งตั้ง นางวรรณภา อุ่นอารมณ์ เป็นคณะกรรมการ กำหนดพื้นที่ผ่อนผันและนายภวัต พรมวัต เป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า และคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าเสนอระเบียบวาระที่ญัตติ ขอรับความเห็นชอบ ขอเลขครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ได้รับบริจาคของโรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี (สำนักการศึกษา)ระเบียบวาระญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เรื่อง จัดระเบียบ ขอรับความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระบุรี เรื่องการจอดรถในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ การประปาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักการประปา)
และวาระการกำหนดการคัดเลือกประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดการคัดเลือกโดยทางเทศบาลได้ทำหนังสือเชิญประชาชนในแต่ละชุมชน ทุกครัวเรือนมาประชุม ตามวันเวลาสถานที่กำหนดในชุมชนนั้นๆ เพื่อพิจารณาการลงประชามติ การลงคะแนนเลือกประธานชุมชนในรูปแบบใด ว่าจะลงคะแนนแบบเปิดเผย หรือในทางลับ และ ให้ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมประชุม เสนอ ชื่อผู้สมัครจะรับคัดเลือกเป็นประธานชุมชนนั้นๆ แล้วโหวตเลือก ตามรูปแบบการลงประชามติ ในขั้นต้น เสร็จสิ้นในคราวเดียว สำหรับประธานและคณะกรรมการชุมชนเดิม ยังคงรักษาการไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกประธานและกรรมการชุดใหม่

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ