โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)จับมือเทศบาลตำบลท่าลาน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน.

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธุ์ 2565 ที่โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดย นายสุชาติ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) และคณะครูโรงเรียนบ้านครัวฯร่วมกับนางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน และทีมคณะผู้บริหารเทศบาล ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความสัตย์จริง รักความถูกต้อง มีศีลธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข ลดปัญหาสังคม โดยนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยยึดหลักธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านพูลศักดิ์ นาพูลผล นายอำเภอบ้านหมอ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการดังกล่าวนี้ ณ อาคารศิลปิน โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดม่วงน้อย โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ส่วนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.1 ถึง ม.3 เป็นคณะนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน ณ สวนต้อง ๙ ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ในเรื่องการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากร คุณสิริ จันทประแดง ผู้บริหารสวนต้อง ๙ และทางผู้จัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทีมคณะวิทยากรจากคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป สระบุรี เขต 1 นำทีมโดย ศน.สมบัติ เนตรสว่าง ศน.ปราณี คำแท้ ศน.เรวัฒน์ แจ่มจบ และ ศน.สหพร สกนธ์กำแหง ซึ่งมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมตาม โครงการดังกล่าวนี้ด้วย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ