การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)พร้อมนายธนชาต เจริญสุข ครูที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านครัว และนางอัญชลี ธูปบ้านเซ่า ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าลาน ได้ให้การต้อนรับ นางสาวสุทธินี นุชนารถ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และคณะเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก คือ นางสาวประภาภรณ์ ชูกะนันท์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวกรรณิการ์ ชูบุญ ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านครัว ประจำปี 2565 และรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนชุดใหม่ ที่ประชุมได้มีมติเลือกนายเจษฎาภรณ์ จิตรมนตรี เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน ต่ออีกวาระหนึ่ง และได้คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้การทำงานของสภาเด็กและเยาวชนขับเคลื่อนต่อไปในเวทีต่างๆ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชน ได้แก่ นางสาววชิรญาณ์ วงค์ดวงดำ และนายคุณากร ภาคาสิน ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 33 กำหนดให้คณะบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ในการนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำแนวทางการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา 33 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือโดยกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชน ในระดับตำบลขึ้น ก่อนที่จะดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอได้

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ