นายก”ลิ้ม”นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ แถลงนโยบาย พร้อม พัฒนาพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ด้วยความชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน พร้อมมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน ได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป.

- Advertisement -
นายกฯ”ลิ้ม”นายธนาพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา10.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2565 มีนายชวา แน่นสนิท ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน นายฉลอง ทะลิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน นายกฤษกาญจน์ มณีรัตน์ เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมด้วยนายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน นายบุญธรรม พูดไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน นางนฤมล รัตนสินทวีสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงภายหลังเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นายชวา แน่นสนิท ประธานสภาฯ กล่าวเชิญนายธนาพิพัฒน์  วิธูชุลีโชติ นายกองค์ การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ให้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ ก่อนปฎิบัติหน้าที่นายก อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก 6 ด้าน ได้แก่

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน  ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนหลัก ถนนสายรอง อำนวยความสะดวกการคมนาคมขนส่งให้รับความสะดวกสบาย ระบบน้ำประปาและแหล่งน้ำธรรมชาติอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้และครอบคลุมทั่วทั้งภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ระบบสาธารณูปโภ ไฟฟ้าส่องสว่าง ตามชุมชนสวนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  2.ด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้และพัฒนาคุณภาพด้วยการส่งเสริมให้มีรายได้ นำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ บริการด้านสาธารณสุขดูแลสุขภาพของประชาชนรวมทั้งการป้องกันโรคติดต่อ ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามฤดูกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.ด้านพัฒนาสังคมและการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการประชาชนส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชนประชาชนในระบบนอกโรงเรียนนโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น การสงเคราะห์และจัดการสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสคนพิการคนชราและผู้สูงอายุผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง รณรงค์ แก้ไข ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีไอทีในการชีวิตประจำวันและให้การบริการประชาชนในเขตตำบลหน้าพระลาน สนับสนุนงานฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
  4.นโยบายด้าน ศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับบำรุงด้านศาสนาวัดวาอารามในตำบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนให้เกิดสังคมแห่งคุณธรรม
   6.นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดสวนสุขภาพสวนสาธารณะสถานที่ออกกำลังกาย รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนการคัดแยกขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการรักษาความสะอาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน สนับสนุน ให้ประชาชนรักษาหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและดูแลสภาพแวดล้อมให้เกิดการสมดุลทางธรรมชาติ และปฏิบัติตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตตำบลหน้าพระลาน พัฒนาให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ประธานสภาฯได้สอบถามหลังการแถลงนโยบายของนายกฯต่อสภา อบต.หน้าพระลาน ว่ามีสมาชิกสภา อบต. สงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมข้อไหน ที่ประชุมเห็นชอบและรับทราบต่อนโยบายฯ เลขาสภาฯ ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ