สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสระบุรี ประจําปี 2565.

- Advertisement -

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ บ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายวิศิษย์ ตันอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมการประชุมสามัญใหญ่ชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 โดยมีนายสรพงษ์ โกสุวินทร์ ประธานคณะกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสมชาย เฉลียวฉลาด รองประธานคณะกรรมการชมรมฯ พ.ต.อ.เรืองฤทธิ์ มาลีการ กรรมการและเลขานุการชมรมฯ นางบุปผา วรวัฒน์ กรรมการและเลขานุการชมรม ว่าที่ ร้อยตรี ดร. วรัญชัย วิริยะวงศ์ โค้ทชมรมฯ ร่วมถึงเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ โค้ท สมาชิก ชมรมจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต ทุกอําเภอ ในเขตจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมกิจกรรม การจัดประชุมเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

โครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรีสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตโดยมีกรรมการและสมาชิกชมรมร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงาน STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตและมีโค้ท STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นผู้นำที่ปรึกษาพี่เลี้ยงแก่ชมรม ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมตามแผนงานที่กำหนด วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยระบบกรอบ STRONG จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต โดยกำหนด วัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตโดยโมเดล Strong แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด 2.เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งความอายและไม่ทนต่อการทุจริตแก่ประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด 3.เพื่อขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด 4.เพื่อขยายผลการรับรู้การทุจริตต่อประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด 5.ร่วมมือกับองค์กรต่างๆหรือชมรมอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งนี้ โดยไม่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

- Advertisement -

การดำเนินโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตซึ่งจะมุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มแข็งของชมรม STRONG ร่วมบูรณาการแนวคิดโมเดล STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตตลอดจนกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch and Voice) ร่วมกับเครือข่ายอื่นอื่นๆ ที่มีการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งในระดับประชาชนและเยาวชน ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริตนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. คาดหวังให้สังคมในระดับชุมชน มีจิตพอเพียงต้านทุจริตร่วมกัน มุ่งพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นหลักรู้ถึงปัญหาและภัยจากการทุจริตรวมถึงร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง อีกทั้งเกิดการป้องปรามการทุจริตในชุมชนส่งผลให้การทุจริตเกิดได้ยากมากขึ้นตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตและเป็นกันแกนนำสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป.

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ