นายก”เชน”นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เร่งประชุม รายงานผลการปฏิบัติงาน เข้าถึงปัญหา สร้างเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตคน ชุมชนเมือง ให้ดีกว่าเดิม ได้อย่างยั่งยืน.

- Advertisement -
นายก”เชน” นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารรวมใจเทศบาลเมืองสระบุรี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีพร้อมด้วย นายสุวิชา ศิริบุญ ประธาน สภาเทศบาลเมืองสระบุรี คณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลเมืองสระบุรีทั้ง 3 เขต นายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี ร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรีสมัยสามัญครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน การประชุมครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด

วาระการประชุม ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารภายใต้การนำของ นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 วิสัยทัศน์ยกระดับคุณภาพคนชุมชนเมืองเศรษฐกิจและสังคมให้ดีกว่าเดิมอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระบุรีแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ 4 ด้านคือ
1 ยุทธศาสตร์พัฒนาคน มุ่งหวังพัฒนาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเสียชีวิตโดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 5 ช่วงวัยได้แก่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงวัยเรียน โดยการจัดทำฐานข้อมูลดูแลให้คำแนะนำบำรุงสุขภาพให้สตรีที่ต้องการโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลจนถึงคลอดบุตร สนับสนุนอาหารเด็กให้มีการพัฒนาเจริญเติบโตตามเกณฑ์ วัยเรียนยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการนำร่องโรงเรียนสองภาษาและพัฒนาครูต้นแบบ วัยทีนสนับสนุนกีฬาทุกประเภทรวมถึง e-sport และ x- game เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาและสามารถนำไปต่อยอดในอนาคต วัยทำงานพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทั้งด้านไอที ดิจิตอลและส่งเสริมมีงานทำของกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มผู้ต้องการหารายได้พิเศษนอกเหนือจากผู้มีรายได้จากงานประจำโดยขอความร่วมมือ จากทั้งหมดงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชน ผู้สูงอายุพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุให้ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำและการป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าจากทีมแพทย์

- Advertisement -

2 ยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง ติดตั้งกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปรับปรุงทางเท้าสะดวกปลอดภัยถนนปราศจากหลุมบ่อ ปากเพรียวสะอาดบริการจัดการระบบการจัดเก็บขยะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดน้ำประปาเทศบาลจะต้องสะอาดไหลดีขึ้น มีใช้ตลอดปีปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการคุณภาพชีวิตสุนัขและแมวจรจัด ปากเพรียวทันสมัยจัดทำป้ายอัจฉริยะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนจัดบริการฟรี WiFi สาธารณะตามสถานที่ต่างๆจัดทำ application การบริการของเทศบาลให้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ การจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์พร้อมจัดทำแอพพลิเคชั่นของเทศบาลเมืองสระบุรีเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกเข้าถึงข่าวสารและการใช้บริการต่างๆของเทศบาลเมืองสระบุรีผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และเพื่อเป็นการรองรับเข้าสู่ระบบ Smart City งบประมาณที่ใช้เป็นจำนวนเงิน 380,000 บาท ซึ่งการปรับปรุงเว็บไซต์และจัดทำ application จะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ในเดือนตุลาคม 2565 สนับสนุนการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการกีฬาดนตรีสันทนาการต่างๆ ให้กับทุกเพศวัย เพิ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ปรับปรุงผังเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตส่งเสริมรถโดยสารสาธารณะอัจฉริยะโดยใช้พลังงานไฟฟ้าสนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและพื้นที่สาธารณะใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการจราจรให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

- Advertisement -

3 ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาตลาด ล้างทำความสะอาดตลาดเพื่อให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมถนนวัฒนธรรมถนนคนเดินส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนส่งเสริม พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับมาตรฐานฮาลาล แปลงขยะเป็นสินทรัพย์ช่วยเหลือชุมชน
4 ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมการมีงานเทศกาลตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนในชุมชนโดยจัดให้มีการประชาคมส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในชุมชน ส่งเสริมนโยบายชุมชนสีขาวส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามัคคีและมีความเข้มแข็ง

- Advertisement -

นายกเชนได้กล่าวในที่ประชุมว่า ซึ่งนโยบายตามยุทธศาสตร์ทุกข้อที่นำเสนอมา ขอให้คำมั่นไว้กับพี่น้องประชาชนประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ตั้งใจจริงที่จะทำให้เกิดขึ้น แต่ทั้งหมดนี้ตัวนายกเองไม่สามารถทำคนเดียวให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ต้องได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรีและจากพี่น้องประชาชน รวมถึงการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อที่จะสร้างเมืองสระบุรีของเราให้สวยงามและดีขึ้นไปกว่าเดิม เพื่อพวกเราในวันนี้และยั่งยืน สู่ลูกหลานของพวกเราในอนาคต มาร่วมสร้างและพัฒนาเมืองสระบุรีของเราไปด้วยกัน ขอขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพครับ

นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง
นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

ชัดเจน เชนจัด
ทำทันทีสระบุรีต้องดีกว่าเดิม
ทีมพลังปากเพรียว

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ