สระบุรี.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร ถวายแด่พระราชภาวนาพัชรญาณ ณ วัดเขาวง.

- Advertisement -

วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. ที่วัดเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่พระราชภาวนาพัชรญาณ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูภาวนาพิลาศ เป็น พระราชภาวนาพัชรญาณ วิปัสสนาวิธานธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดเขาวง จังหวัดสระบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1
พระราชภาวนาพัชรญาณ (วัชระชัย อินฺทวํโส) มีนามเดิมว่า วัชระชัย ปุษยะนาวิน อายุ 79 ปี เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 บิดา นายคง ปุษยะนาวิน มารดา นางละมัย ปุษยะนาวิน บ้านเลขที่ 47 หมู่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุปสมบท เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2525 ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี พระครูอุทัยธรรมโกศล วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูสมุห์พิชิต ฐีตวีโร วัดจันทาราม (ท่าซุง) เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ การศึกษานักธรรมชั้นเอกเกียรติคุณ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ดำรงตำแหน่งฝ่ายปกครอง
พ.ศ. 2538 เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาวง
พ.ศ.2555 เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท
พ.ศ. 2558 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
งานการศึกษา
พ.ศ.2546 -พ.ศ. 2558 เป็นประธานกรรมการดำเนินจัดการการเรียนการสอนนักธรรมและธรรมศึกษาในเขตอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ภาค ๒ (น.ธ.ตรี)
พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบันได้จัดหลักสูตรและระเบียบการปฏิบัติพระกรรมฐานอันเป็นนโยบายอันดับ 1 ของลำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 6 โดยปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรในแนวปฏิปทาของพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค) และพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง) เพื่อเผยแผ่ธรรมะให้พระภิกษุและสามเณร อารามิกชน และอาคันตุกะที่จรมารวมทั้งญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ที่มาพักปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล ให้ได้รับประโยชน์สุข
ดำรงสมณศักดิ์
พ.ศ. 2543 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโทวิปัสสนา ที่ พระครูภาวนาพิลาศ จร.ชท.วิ
พ.ศ. 2546 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท
พ.ศ. 2549 ได้รับพระบัญชาโปรดฯ ให้เลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจากพระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท เป็นชั้นเอก
พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท
พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2564 ได้รับพระราชทานสมณคักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนา ที่พระราชภาวนาพัชรญาณ วิปัสสนาวิธานธุราทรมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาลี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ