จังหวัดสระบุรีพร้อมแล้ว.เปิดโรงพยาบาลสนาม กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รองรับผู้ป่วย จำนวน 600 เตียง.

- Advertisement -

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวสถานการณ์และมาตรการจัดการโรคโควิด-19 จังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ โดยมี พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2รอ. พร้อมด้วย พ.อ.ศรัณย์ รอดบุญธรรม ผบ.ม.4 รอ. พล.ต.มนัส จันดี ผบ.ศม., พล.ต.คณธัช มากท้วม ผบ.มทบ.18, นายอนันต์ กมลเนตร ผอ.รพ.สระบุรี, นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และ นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รอง นายก อบจ.สระบุรี ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ที่พื้นที่ รพ.สนาม ม.4 รอ. (โรงจอดอากาศยานที่ 1)
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า สถานการณ์การ ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยในช่วงเวลานี้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจังหวัดสระบุรี ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนถึงขณะนี้ในจังหวัดสระบุรีมีผู้ติดเชื้อโกวิด- 19 จากการระบาดระลอกใหม่ที่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จำนวนเกือบ 5 พันราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 30 ราย และการระบาดยังดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระจายไปทุกพื้นที่ สาเหตุหลักที่การระบาดในช่วงเดือนนี้รุนแรงมากกว่าที่ผ่านมาก็เพราะเชื้อไวรัสที่ระบาดตอนนี้เป็นเชื้อสายพันธุ์เดลต้า หรือสายพันธุ์อินเดีย ซึ่งมีความสามารถในการแพร่กระจายและสร้างความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์นี้ได้แทรกซึมเข้าไปยังทุกพื้นที่ โรงงาน ห้างร้าน ตลาด ชุมชน และในครัวเรือน ผ่านทางการรวมกลุ่ม การทำกิจกรรม การประกอบอาชีพ การพบปะสังสรรค์และการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล

จังหวัดสระบุรีได้ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครและมูลนิธิกู้ชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรสื่อมวลชนทุกสาขา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งกำลังคน กำลังสมอง เทคโนโลยีและงบประมาณ ผ่านกลไกลคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกำหนดและดำเนินมาตรการต่างๆ ที่มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างระบบเศรษฐกิจและสาธารณสุข อย่างเข้มข้น ทั้งเชิงรุกและเชิงรับมาเป็นเวลาเกือบ 4 เดือน แต่การระบาดครั้งนี้รุนแรงมากทั้งปริมาณผู้ติดเชื้อ อาการที่รุนแรง และระยะเวลาการระบาดที่ยาวนาน เป็นสงครามครั้งใหญ่ที่ต้องต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็น ร้ายกาจ ไม่เลือกเป้าหมาย และ ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ซึ่งมาตรการที่สำคัญในตอนนี้ของจังหวัดคือการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อให้ดีที่สุด ลดการแพร่ระบาดให้น้อยที่สุด และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด
ด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ จังหวัดสระบุรี ได้เพิ่มศักยภาพและขยายบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลหอผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ใช้สถานที่ของโรงแรม รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง สามารถดูแลผู้ติดเชื้อรวมกันได้ประมาณ 1,500 คน นอกจากนี้ในทุกอำเภอมีการจัดสถานที่ดูแลผู้ป่วยในชุมชนอีก 13 แห่ง จำนวน 382 เตียง และมีระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการที่บ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน และในขณะนี้ ยังได้เปิดช่องทางเพื่อประสานงานรองรับคนสระบุรีกลับสู่บ้านเกิด ผ่านช่องทางคนสระบุรี ไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือคนสระบุรีที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดและที่ยังเข้าไม่ถึงบริการให้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพถึงแม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้ จังหวัดสระบุรีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลที่ใช้สถานที่ของโรงแรม สถานที่ดูแลผู้ป่วยในชุมชน และการดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการที่บ้าน ซึ่งจะสามารถดูแลผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 1,000 คน
ซึ่งโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์แห่งนี้ ถือเป็นโรงพยาบาลสนามหลักที่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาครั้งนี้ และด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ มณฑลทหารบกที่ 18 ศูนย์การทหารม้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บริษัท TOT การไฟฟ้าสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) สนับสนุนเตียงกระดาษมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และอีกหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน งบประมาณจำนวน 8.5 ล้านบาท จึงได้ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงโรงจอดอากาศยาน กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ทั้ง 3 โรงนี้อย่างเร่งด่วน จนสำเร็จลุล่วงพร้อมใช้เป็นโรงพยาบาลสนามที่ได้มาตรฐานเพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อจำนวนรวม 600เตียงในวันนี้

- Advertisement -

ด้านพลตรีอุดม แก้วมหา ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กล่าวว่า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ยินดีช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ หลังจากได้รับการประสานจากจังหวัด ก็ได้ร่วมกันหาสถานที่จัดสร้างโรงพยาบาลสนาม จัดกำลังพลเข้าร่วมดำเนินการ พร้อมนี้ยังสนับสนุนให้ใช้แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ. เป็นจุดตรวจหาเชื้อโควิดอีกด้วย ด้านนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การระบาดรอบนี้รวดเร็วและรุนแรงมากจนตั้งตัวไม่ทัน แต่คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับ สำหรับมาตรการสาธารณสุขในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีเชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างแล้วในจังหวัด จะเน้นมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ การกำหนดมาตรการทางสังคมที่เข้มข้นขึ้น เช่น การจำกัดเวลา สถานที่ กิจกรรม และบุคคล การป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และสถานที่สาธารณะ เช่นโรงงาน ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ด้วยมาตรการป้องกันเชิงรุก การออกตรวจเยี่ยมสถานที่ การคัดกรองอาการป่วยก่อนเข้าสถานที่ การทำความสะอาด การรักษาระยะห่าง การสุ่มตรวจหาเชื้อ และมาตรการป้องกันส่วนบุคคล การป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในครัวเรือนและชุมชน ด้วยมาตรการ การสอบสวนโรค การกักตัวกลุ่มเสี่ยงอย่างรวดเร็ว การเฝ้าระวังสังเกตุอาการ และมาตรการบุคคล การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิต ด้วยการใช้วัคซีน และสำหรับกลุ่มอื่นๆก็จะเร่งดำเนินการในระยะถัดไปทั้งวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือกด้วยการสนับสนุนของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจ การประเมินอาการ และการรักษาเบื้องต้นได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ด้วยการเพิ่มและกระจายจุดตรวจมากขึ้น การทำจุดตรวจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรด้วยการใช้ชุดทดสอบ ATK ซึ่งสามารถรู้ผลใน 30 นาที การถ่าย x-ray ปอด การประเมินอาการเสี่ยง การรีบให้การรักษาด้วยฟ้าทะลายโจร และการแจกอุปกรณ์ที่จำเป็นและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
นอกจากนี้ จ.สระบุรี ยังได้ย้ายศูนย์ตรวจ Covid19 จากรพ.สระบุรีไปที่แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม.2 รอ. อยู่ในพื้นที่ของ ม. 4 รอ.(สระบุรี) เพื่อลดการแออัด พื้นที่โรงพยาบาลสระบุรี สำหรับศูนย์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แห่งนี้สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 300 คน ต่อวัน โดยจะตรวจให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลสระบุรี ประชาชนที่ผ่านการตรวจเบื้องต้นจากศูนย์ระดับตำบล และประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งประชาชนไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลสระบุรีแล้ว

- Advertisement -

CR. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ