สระบุรี.นายก”เชน” คุณธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองสระบุรี แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมบริหารงานภายใต้” ยกระดับคุณภาพคน ชุมชน เมือง เศรษฐกิจและสังคม ให้ดีกว่าเดิมอย่างยั่งยืน”

- Advertisement -
คุณธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

วันที่ 25 พ.ค.64 เวลา 10.00น.นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองสระบุรี โดยมีนายสุวิชา ศิริบุญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นประธานการเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 โดยคณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯและนายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลฯ นำคณะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสระบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

โดยนายก “เชน” ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีฯ ได้แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมบริหารงานภายใต้ “ ยกระดับคุณภาพคน ชุมชน เมือง เศรษฐกิจ และสังคมให้ดีกว่าเดิมอย่างยั่งยืน” โดยแบ่ง จุดยืนทางยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา คน
โดยมุ่งหวังพัฒนาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเสียชีวิตโดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 5 ช่วงวัย โดยข้อ
1.1 ช่วงตั้งครรภ์จนถึงก่อนวัยเรียนโดยการจัดทำฐานข้อมูลดูแลให้คำแนะนำบำรุงสุขภาพสตรีที่ตั้งครรภ์โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลจนถึงคลอดบุตรอาหารเด็กให้มีการพัฒนาเจริญเติบโตตามเกณฑ์
1.2 วัยเรียนยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการนำโรงเรียนสอนภาษาและพัฒนาครูต้นแบบ
1.3 วัยทีนเสริมกีฬาทุกประเภทรวมถึงE- sport และ x- games เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาและสามารถนำไปต่อยอดในอนาคต
1.4 วัยทำงานพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทั้งด้านไอทีดิจิตอลส่งเสริมการมีงานทำของกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มผู้ต้องการหารายได้พิเศษนอกเหนือจากผู้มีรายได้จากงานประจำโดยความร่วมมือจากทางหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชน
1.5 ผู้สูงวัยพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้สูงอายุให้ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำและการป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าจากทีมแพทย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมือง
2.1 ปากเพรียวปลอดภัย
ติดตั้งกล้องวงจรปิดอัจฉริยะเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่ปรับปรุงทางเท้าสะดวกปลอดภัยถนนปราศจากหลุมบ่อ
2.2 ปากเพรียวสะอาด
บริหารจัดการระบบการจัดเก็บขยะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด น้ำประปาเทศบาลจะต้องสะอาดไหลดี มีใช้ตลอดทั้งปี ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการคุณภาพชีวิตสุนัขและแมวจรจัด
2.3 ปากเพรียวทันสมัย
จัดทำป้ายอัจฉริยะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนจัดบริการฟรี WiFi สาธารณะตามสถานที่สำคัญจะทำ application การบริการของเทศบาล ให้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
2.4 ปากเพรียวน่าอยู่
สนับสนุนการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับกีฬา ดนตรี สันทนาการต่างๆให้กับทุกเพศวัย เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ปรับปรุงผังเมือง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ส่งเสริมรถโดยสารสาธารณะอัจฉริยะโดยใช้พลังงานไฟฟ้า ให้ใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการการจราจรให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดโดยให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย
3.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
3.3 ส่งเสริมถนนวัฒนธรรมถนนคนเดิน
3.4 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
3.5 ส่งเสริมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้รับมาตรฐานฮาลาล
3.6 แปลงขยะเป็นสินทรัพย์ช่วยเหลือชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนและสังคม
4.1 ส่งเสริมการมีงานเทศกาลตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
4.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนในชุมชน
4.3 ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในชุมชน
4.4 ส่งเสริมนโยบายชุมชนสีขาว
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามัคคีและมีความเข้มแข็ง
หลังการแถลงนโยบาย นายธีรรัตน์ ได้กล่าวตอนทิ้งท้าย ว่า ฯ “ ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านและนโยบายทุกข้อ ของกระผม เป็นการวางรากฐานการบริหารจัดการ การบริการพี่น้องประชาชนของเทศบาลเมืองสระบุรีในระยะสั้นและระยะยาว ให้มีประสิทธิภาพที่สุด ส่วนเรื่องความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชน ประสบอยู่ ณ ขณะนี้ถือว่าเป็นวาระ เร่งด่วน ที่ ทางเทศบาลจะต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน และตัวชี้วัดก็คือความพึงพอใจ ของพี่น้องประชาชน กระผมมีความมุ่งหวังที่ตั้งใจ ที่จะกระทำให้เกิดขึ้น แต่ทั้งหมดนี้ กระผมทำคนเดียวไม่ได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี บุคลากร ในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ทุกท่าน และจากพี่น้องประชาชน รวมถึงการสนับสนุนจากทุกๆ ภาคส่วนเพื่อจะสร้างเมืองสระบุรี ของเรา ให้สวยงามน่าอยู่ และดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อพวกเราในวันนี้ และยั่งยืนสู่ลูกหลานของพวกเราในอนาคต มาร่วมสร้างเมืองสระบุรีของพวกเรา ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ ” อนึ่งได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน ระหว่าง คณะข้าราชการและคณะผู้บริหารงาน สภาเทศบาลชุดใหม่ พร้อมร่วมแสดงความยินดี “ทำทันที สระบุรี ต้องดีกว่าเดิม”

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ