สระบุรี.”เชน”ธีรรัตน์ นายกเล็กเมืองสระบุรี(คนใหม่)หัวหน้าทีม”พลังปากเพรียว”นำลูกทีมชนะคะแนนการเลือกตั้งเกือบครึ่งหมื่น.

- Advertisement -
ว่าที่นายก เล็ก (คนใหม่) เทศมนตรีเมืองสระบุรี

เชน ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเล็กเมืองสระบุรี (คนใหม่ ) หัวหน้าทีม พลังปากเพรียว ชนะการเลือกตั้งพร้อม นำลูกทีม ชนะยกทีม 2 เขต มีเขตที่1 เข้า 4 ทีม ทีมเดิม แทรก 2 สรุปผลคะแนนการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี และสมาชิกเทศบาลเมืองสระบุรี(อย่างไม่เป็นทางการ 100%) ว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี (คนใหม่) นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง 1,5796 คะแนน ทิ้งห่าง อดีตนายกฯ ประมาณ 4,457 คะแนน โดย นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต ที่ได้คะแนน 11,339 คะแนน
ว่าที่สมาชิกเทศบาลเมืองสระบุรี เรียงตามลำดับเขต (ผลยังไม่เป็นทางการ ครบ 100%) ทั้งนี้ในการนับคะแนนสมาชิกเทศบาลทั้ง 3 เขตการเลือกตั้ง รวมทั้งหมด 18 คน มี นายภวัต พรมวัฒ (ต๋อย) ผู้มัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เขต 3 ได้ลำดับคะแนนสูงที่สุดรวม 4,375 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 1
1 นายสุวิชา ศิริบุญ พลังปากเพรียว 3716 คะแนน
2 นายนวพล โพธิน รักเมืองเพรียว 3671 คะแนน
3 นายทรงชัย รักชาติ พลังปากเพรียว 3379 คะแนน
4 นายเพรียวพันธ์ เกริกพิทยา พลังปากเพรียว 3309 คะแนน
5 นายเอื้อน ศรีเมือง รักเมืองเพรียว 3145 คะแนน
6 นายณัฐวุฒิ ซีตารักษ์ พลังปากเพรียว 3048 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2
1 นายวิชิต ฉัตร์ธนะกุล พลังปากเพรียว 3360 คะแนน
2 นางวรรณนภา อุ่นอารมณ์ พลังปากเพรียว 3228 คะแนน
3 นายวินัย นาคนิวงศ์ พลังปากเพรียว 3192 คะแนน
4 นายเหนียม สุธิยา พลังปากเพรียว 2807 คะแนน
5 นายเสรี รัตนพิมพ์ พลังปากเพรียว 2701 คะแนน
6 นายบุญธรรม วะธัญญู พลังปากเพรียว 2537 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3
1 นายภวัต พรมวัฒ พลังปากเพรียว 4375 คะแนน
2 พันเอก กฤษณพงศ์ อินทรกำแหง พลังปากเพรียว 4157 คะแนน
3 นายจักรกฤษณ์ เคนทวาย พลังปากเพรียว 3897 คะแนน
4 นางกนกนภา ทัพหล้า พลังปากเพรียว 3795 คะแนน
5 นายสุรนาท เปรมปรี พลังปากเพรียว 3680 คะแนน
6 จ่าสิบเอกทองเปลว รัตนวิจารณ์ รักเมืองเพรียว 3045 คะแนน
7 นายพูลสวัสดิ์ สินธนรัตนะ รักเมืองเพรียว 3045 คะแนน

( หมายเลขลำดับที่ 6 และ 7 คะแนนเท่ากัน รอผลการจับฉลาก)

- Advertisement -

ผลรอบนอก ในเขต เทศบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
สรุปคะแนน นายกเทศมนตรี เขตเทศบาล ในจังหวัดสระบุรี อย่างไม่เป็นทางการ (หลังนับคะแนน ครบ 100%)

 1. ทต.หนองแก อ.พระพุทธบาท นายสุเทพ พหลยุทธ 1,223 คะแนน (คนใหม่)
 2. ทต.หนองหมู อ.วิหารแดง นายอารยะ ชีสังวรร์ 649 คะแนน (คนใหม่)
 3. ทต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ นายสุทธิชัย วงษ์ไพร 1,162 คะแนน (คนเดิม)
 4. ทต. หนองแซง อ.หนองแซง นายนพดล ตุรงค์เรือง 1,001 คะแนน (คนใหม่)
 5. ทต.ป๊อกแป๊ก อ.เมือง นายไพรัช โตบารมีกุล 240 คะแนน (คนใหม่)
 6. ทต.บ้านยาง อ.เสาไห้ ว่าที่ ร.ต.อนุรักษ์ ฤทัยธรรม 430 คะแนน (คนใหม่)
 7. ทต.หนองโดน อ.หนองโดน นายสมบัติ เกียรติไทยพิพัฒน์ 942 คะแนน (คนใหม่)
 8. ทต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค นายไพฑูรย์ คุปตะพันธุ์สนธิ 370 คะแนน (คนใหม่)
 9. ทต.คำพราน อ.วังม่วง นายธนาธิป หัตถรุ่งเรือง 1,381 คะแนน (คนใหม่)
 10. ทต.นายาว อ.พระพุทธบาท นายแสงชัย ศรีมงคลปทุม 1,705 คะแนน (คนเดิม)
 11. ทต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค นายนิเวศ คงสมบูรณ์ 1,314 คะแนน (คนใหม่)
 12. ทต.หนองแค อ.หนองแค นายสุนทร เข็มนาค 5,530 คะแนน (คนเดิม)
 13. ทต.ท่าลาน อ.บ้านหมอ นางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ 2,951 คะแนน (คนใหม่)
 14. ทต.หวายป่าหวาย นายประสิทธิ์ เคหะทอง 1,792 คะแนน (คนใหม่)
 15. ทม.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท นางวันเพ็ญ นันทปัญญา 7449 คะแนน (คนใหม่)
 16. ทต. วิหารแดง อ.วิหารแดง นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ 1688 คะแนน (คนเดิม)
 17. ทต. พุกร่าง อ.พระพุทธบาท นายปณชัย กลิ่นพูล 2090 คะแนน (คนใหม่)
 18. ทม. แก่งคอย อ.แก่งคอย นายสมชาย วรกิจเจริญผล 3025 คะแนน (คนใหม่)
 19. ทม. ทับกวาง อ.แก่งคอย นายสมหมาย แดงประเสริฐ 4585 คะแนน (คนเดิม)
 20. ทต ธารเกษม อ.พระพุทธบาท นางสาวดวงพร รุ่งเรือง 1527 คะแนน (คนใหม่)
  ทต. สร่างโศก อ.บ้านหมอ นายธัญญา ปราบวิไล 2293 คะแนน (คนใหม่)
 21. ทต. แสลงพัน อ.วังม่วง นายกิตติพงศ์ มหิพันธ์ 1450 คะแนน (คนเดิม)
 22. ทต. หินกอง อ.หนองแค นายศุณัฐโชติ สุขขีรัตน์ 3818 คะแนน (คนใหม่)
 23. ทต. ตะกุด อ.เมือง นางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ 1774 คะแนน (คนใหม่)
  ทต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ 3267 คะแนน (คนเดิม)
 24. ทต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ 1462 คะแนน (คนใหม่)
  หลังจากว่างเว้นการแข่งขันการเลือกตั้งในทุกระดับ รอกฎหมายลูก รัฐธรรมนูญปี 60 ถือเป็นโอกาสดี ของนักการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล ไปจนถึงระดับ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ได้มีโอกาส กว่า 12 ปี กับการสะสมผลงาน สะสมบารมี โดยใช้งบประมาณ ของรัฐ และ กว่า 8 ปี ของนักการเมืองหน้าใหม่ หรือหน้าเดิม ที่พลาดโอกาสไปในครั้งสมัยเลือกตั้งที่ผ่านมา ได้มีโอกาสสร้างผลงานทำความเข้าใจ สร้างบารมี ขึ้นทดแทนหรือให้ล้ำหน้า คนเก่าที่ผลงานไม่เข้าตา จนประชาชนนับวันรอวันเลือกตั้งที่จะมาถึง ด้วยทุนของตัวเอง ไปให้ถึงฝั่งฝัน
  ขอแสดงความยินดีกับ นายก ฯและสมาชิก สภาเทศบาล ทั้งคนเก่าและคนใหม่ ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกเข้ามาบริหารท้องถิ่น หวังว่าจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง และต้องลุ้นระดับ อบต. อีกต่อไป
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ