สระบุรี.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติก่อนลุยงาน เพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี.

- Advertisement -

วันนี้(19 ก.พ.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะบริหารร่วมกันแถลงนโยบายการบริหารราชการต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นเมืองแห่งความสุข ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีสมาชิกสภาฯ อบจ.สระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด อบจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ซึ่งยังมีสื่อมวลชนของจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมทำข่าวการแถลงนโยบายในครั้งนี้ด้วย

นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวว่า ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวสระบุรีด้วยความจริงใจ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ได้รับโอกาสเข้ามาทำงานในตำแหน่งนายกองค์การบริหารสวนจัหวัดสระบุรี และขอแสดงความยินดีกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนชาวสระบุรีให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญและมีเกียรติ ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอใช้วาระอันสำคัญก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ แถลงนโยบายการบริหารราชการให้สภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับทราบและขออนุญาตเรียนสื่อสารไปยังพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน โรงงาน บริษัท ห้างร้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของคณะผู้บริหารที่จะพัฒนาจังหวัดสระบุรี โดยจะยืดหลักการสำคัญ 4 ประการ ได้แก่น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการบริหาร ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรเอกชน และภาคีการพัฒนาต่างๆ เพื่อพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้เป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นเมืองแห่งความสุข ได้อย่างยั่งยืนต่อไป.

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ