สระบุรี.ผู้ว่าฯจังหวัดสระบุรี ประชุมเร่งติดตามแนวทางปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เกินค่ามาตรฐานในช่วงสถานการณ์วิกฤต สร้างทางเบี่ยงรถบรรทุกแก้ปัญหาฝุ่นละออง เขต ต.หน้าพระลาน.

- Advertisement -

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐานในช่วงสถานการณ์วิกฤติ โดยมีนายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงประกอบด้วย นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 และหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับส่วนภาคเอกชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหิน

โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง และร่วมพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเบี่ยงรถบรรทุกถาวร เพื่อขนส่งลำเลียงหินจากถนนเส้นคุ้งเขาเขียวออกสู่ถนนหมายเลข 3385 เพื่อออกสู่ทางหลวงหมายเลข 21 , การสำรวจเส้นทางจราจรขนส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผ่านถนนพหลโยธินบริเวณชุมชนหน้าพระลานเพิ่มเติม , การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างระบบล้างล้อรวม และผลการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมไฟป่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ผลการพิจารณาจะได้นำไปการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและถาวร
จังหวัดสระบุรีได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM25/PM10)ตามข้อมูลรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยจากกรมควบคุมมลพิษทรงพล ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอาจขยายเป็นวงกว้างเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากเผาในที่โล่งทุกชนิดซึ่งเป็นการสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM25/PM10) และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2550 จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอในท้องที่จังหวัดสระบุรีเป็นเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเผาในที่โล่งทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

- Advertisement -

ในเขตพื้นที่ชุมชนห้ามไม่ให้กำจัดวัชพืชขยะหรือสิ่งอื่นใดโดยการเผาอย่างเด็ดขาด การจุดไฟเผาในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหากพบผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ. 2535 แก้ไขฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พศ. 2560 มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสงรังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อพบว่าบุคคลใดได้ก่อเหตุรำคาญขึ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญนั้นผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีโทษความผิดมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในเขตทางห้ามมิให้ดำเนินการจุดไฟเผาในพื้นที่ริมทางหลวงและริมทางหลวงท้องถิ่นหากพบเห็นให้รีบช่วยกันดับไฟเสียแต่ต้น เพื่อมิให้ขยายออกเป็นวงกว้างหากไฟมีความรุนแรงไม่สามารถตัดไฟได้ให้รีบแจ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบเขตทางหลวงนั้นเข้าดำเนินการระงับเหตุหรือแจ้งสายด่วนทางหลวง 1586 และสายด่วนทางหลวงชนบท 1141 รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายและ ทางหลวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดภายในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ห้ามมิให้ผู้ใดทำให้เกิดไฟป่าทุกชนิดห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์ป่าสัตว์ป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อเก็บหาของป่าล่าสัตว์และกำจัดวัชพืชโดยใช้ไฟอย่างเด็ดขาด.

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ