มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สระบุรี

- Advertisement -

มีการออกคำสั่งมาตรการในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ว่าด้วยคำสั่งทางหนังสือการบังคับและการปฏิบัติตาม ระเมินคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ลายละเอียดดังนี้

ประกาศจังหวัดสระบุรี คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๑/๒๕๖๔
เรื่อง การห้ามจัดกิจกรรมและการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- Advertisement -

ตามที่จังหวัดสระบุรีได้มีคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับมาตรการควบคุม และการกำกับดูแลสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสรบุรี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้ว นั้น

- Advertisement -

เนื่องจากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ปรากฏการระบาดขยาย
เป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- Advertisement -

(ศบค.)ได้กำหนดให้จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ และ มาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๕ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานกรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๓ มกราคม พศ. ๒๕๖๔ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
จึงให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ของคำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
และมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้


๑ ห้ามจัดแสดงคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มี
ลักษณะคล้ายสถานบริการ

๒. การจัดกิจกรรมกรประชุม อบรม สัมมนา การจัดการแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรม งานเลี้ยง และประเพณี ให้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้
๒.๑ กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๕๐ คน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น สวมหน้ากากอนามัย ๑๐๐ % เน้นการทำความสะอาดมือ สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย หลีกเลี่ยงการสัมผัส เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างก้น ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน
๒.๒ กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕o -๒๐๐ คน ให้ดำเนินการตามข้อ ๒.๑ และต้องขออนุญาต
ต่อนายอำเภอท้องที่ ตามแบบที่ทางราชการกำหนดทุกครั้ง
๒.๓ ห้ามจัดกิจกรรที่มีผู้เข้าร่วมเกินจำนวน ๒๐๐ คน

๓. ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย ดังต่อไปนี้
๓.๑ สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ
๓.๒ ร้านคาราโอเกะ
๓.ต สนามมวย และสนามฝึกซ้อมมวย
ต.๔ สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
๓.๕ สนามแข่งขัน
๓.๖ สนามเด็กเล่น

๓.๗ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝาเท้า
๓.๘ โรงภาพยนตร์
๓.๙ ตลาดนัดพระเครื่อง และสนามพระเครื่องพระบูชา
๓.๑๐ โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
๓.๑๑ สถานที่สักเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
๓.๑๒ สวนน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
๓.๑๓ สวนสนุก
๓.๑๔ ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต

๔ สถานที่ดังต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรกรป้องกันโรคที่กระทรวงสรารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
๔.๑ ห้างสรรพสินค้า
๔.๒ สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
๔.๓ สนามกีฬา
๔.๔ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
๔.๕ สถานรับเลี้ยงเด็ก
๔.๖ สถานดูแลผู้สูงอายุ
๔.๗ สถานที่ให้บริการรับเลี้ยงอาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง ฝากสัตว์
๔.๘ สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคาร (ฟิตเนส)
๔.๙ สระว่ายน้ำ
๔.๑๐ ห้องสมุดสาธารณะ
๔.๑๑ ตลาดและตลาดนัด
๔.๑๒ ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม
๔.๑๓ ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม


ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำที่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามคำสั่งนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คู่กรณีไม่อาจใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งนี้ได้


หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตร ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิด
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นตันไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ