สระบุรี สำนักงานสาธารณสุข จัดมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 14-16 กพ.63 ที่ อสค.มวกเหล็ก สระบุรี

- Advertisement -

มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ภาคกลางและภาคตะวันออก
“24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล”
จังหวัดสระบุรี จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้หัวข้อ “24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล”

เวลา 16.00 น.14 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการยกระดับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อก่อให้เกิดการพึ่งตนเองในระบบสุขภาพ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรทดแทนพืชเศรษฐกิจเดิม ให้เป็นสินค้านวัตกรรม สามารถแข่งขันในตลาดโลก ก้าวไกลสู่ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการภายในประเทศ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินโครงการด้วยกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เป็นเจ้าภาพจัดวิชาการและนิทรรศการภายใต้โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาค เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก ระดับภาค ได้เลือกให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า จังหวัดสระบุรีมีความพร้อมทั้งทางด้านต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ในการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อการพึ่งตนเองในระบบสุขภาพ

- Advertisement -


นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยจัดให้มีตลาดนัดการแพทย์แผนไทยในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับตำรับ ตำราการแพทย์แผนไทย ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย บูรณาการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงเขตสุขภาพให้เกิดความเข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการโดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระบบสุขภาพและเชิงเศรษฐกิจสู่สากล ตลอดจนมีการประสานความร่วมมือในด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรภายในจังหวัด เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบการจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “24 ภูมิปัญญา ภูมิใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยเน้นให้มีการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จาก 24 จังหวัดภาคีเครือข่าย ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก พร้อมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย มาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นการถ่ายทอดและสืบสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย บูธหัตถการ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน วิชาการนวัตกรรม แสดงสินค้านิทรรศการ โครงการศาสตร์พระราชา เสวนา กัญชาทางการแพทย์แผนไทย พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โครงการพระราชดำริ

- Advertisement -


กิจกรรมครั้งนี้คาดว่า เครือข่ายการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและใช้เป็นแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรในระดับชุมชน/สถานบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ รวมทั้งเกิดความร่วมมือจากการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถใช้อย่างมีประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจได้ ยังเป็นการส่งเสริมการผลิตและอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนไทยในพื้นที่และเขตจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน ทำให้ประชาชนเกิดรายได้และมีนำความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน

- Advertisement -


ข่าว /สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 14/2/2563 โทร 036 223118

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

ข่าวแนะนำ