สระบุรี หนองแค สำนักงานสาธารณสุขสระบุรี ร่วมกับ กรมควบคุมโรคติดต่อสระบุรี จัด”มหกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่าย อสม.หมอประจำบ้านต้านโรคและภัยสุขภาพ ปี 63″

- Advertisement -
นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 ที่ สนามกีฬาอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม“เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย อสม. หมอประจำบ้าน ด้านโรคและภัยสุขภาพ”จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีโดยมีนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกอำเภอ ผู้บริหารงานสาธารณสุข รวมไปถึง อสม.ประจำชุมชน ทุกอำเภอ ทุกตำบล ของจังหวัดสระบุรี เข้าร่วม กิจกรรมครั้งนี้ เป็นจำนวน หลายพันคน

การจัดงานมหกรรม “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย อสม. หมอประจำบ้าน ด้านโรคและภัยสุขภาพจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็น อสม.ประจำบ้าน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ ลดความแออัดของโรงพยาบาล และลดภาระค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ผู้นำการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การระบาดของโรค การเจ็บป่วยการบาดเจ็บ การให้ความช่วยเหลือดูแลในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ต้องการพึ่งพิงต่างๆ มีกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการสอนงาน ให้ผู้อื่นเข้าใจนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย ใจ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ที่จำเป็น อาทิ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ บทบาทเป็นสื่อในการนำนโยบายสุขภาพไปสู่ประชาชน และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานตามบทบาทในการลดโรค ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

- Advertisement -

แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี กล่าวต่อว่ากิจกรรมภายในงานมีการอภิปราย เรื่อง แนะนำหลักสูตร อสม. หมอประจำหมู่บ้าน มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น บทบาทของ อสม. หมอประจำบ้าน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ การส่งเสริมสุขภาพ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรและการใช้กัญชาทางการแพทย์ การเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การใช้ Application ในการทดสอบความปลอดภัยอาหารและเครื่องสำอาง การแบ่งกลุ่มศึกษาตามฐานเรียนรู้ อสม. หมอประจำบ้าน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด12สาขาปี2563 การจัดบูธนิทรรศการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 4

- Advertisement -

ด้านนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวตอนท้ายว่าการจัดงานมหกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย อสม. หมอประจำบ้าน ด้านโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563 ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 500 คน ครอบคลุมทุกอำเภอ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 มุ่งหวังให้ อสม.หมอประจำบ้าน เป็นแกนนำเครือข่ายจัดการปัญหาสุขภาพในครอบครัว ชุมชน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่ เช่น
โรคไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซิส (ฉี่หนู) ส่งเสริมสุขภาพ ลดโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย สมุนไพร เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน สามารถพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพมากขึ้น

- Advertisement -


ข่าว/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร 036223118

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 “หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์”
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ