1 ตุลาคม 2020

สระบุรี มวกเหล็ก อธิบดีกรมปศุสัตว์ ส่งทีมสัตวแพทย์ เคลื่อนที่ สกัดโรคปาก เท้าเปื่อยในโคนม พร้อมกับให้การชี้แนะ ช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ สหกรณ์โคนม ไทย มิลค์ จำกัด ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี ปล่อยขบวนรถหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในอำเภอมวกเหล็ก พร้อมด้วย นาย พลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์ จังหวัดสระบุรี และนาย เสน่ห์ ประเสริฐ ปศุสัตว์ อ.มวกเหล็ก ร่วมกันปล่อยขบวนรถหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอมวกเหล็ก

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์และภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการดำรงชีพของประชาชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กรมปศุสัตว์ ร่วมกับจังหวัดสระบุรี สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดตั้ง War room ในการติดตามแก้ไขปัญหาและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีเป็นประจำทุกวัน โดยมีสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงาน จัดชุดสัตวแพทย์เคลื่อนที่กรมปศุสัตว์จากส่วนกลาง เข้าไปเสริมกำลังการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วางแนวทางการป้องกันโรคในระยะยาว โดยจะมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ จำนวน 10 ทีม กว่า 80 นาย เวชภัณฑ์ยารักษาโรค น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อช่วยรักษาโคป่วย และควบคุมโรค ให้ความรู้ คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกัน

การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยนอกจากจะต้องอาศัยการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้ว เกษตรกรต้องมีความตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องพัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้มีระบบบ้องกันโรคเบื้องต้น เช่น มีรั้วกั้น มีที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยทุก 1 เดือน และไม่เคลื่อนย้ายโคนมข้าฟาร์มโดยไม่ได้รับการอนุญาตและตรวจสอบจากสัตวแพทย์ หมั่นดูแลสุขภาพโคอย่างสม่ำเสมอ

หากพบมีอาการผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทราบทันที่ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ 063-2256888

หรือผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 40 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ ควบคุโรค และให้การซวยเหลืออย่างทันท่วงที

โรคปากและเท้าเปื่อยนั้นถึงแม้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายถึงตายในโคเต็มวัย ยกเว้นลูกโคที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน แต่ก่อให้เกิดปัญหาสูญเสียทางเศรษฐกิจในวงกว้าง เป็นโรคติดต่อของสัตว์กีบคู่ที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากฝูงสัตว์ไม่ได้รับวัคซีนอาจมีอัตราการป่วยได้ถึงร้อยละ 80 ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ได้แก่ ประกาศเขตโรคระบาดเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย เฝ้าระวังโรคและค้นหาสัตว์ป่วยเพิ่มเติม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สระบุรี ตั้งจุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคควบคุมการเคลื่อนย้าย และประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้กับเกษตรกรทราบสถานการณ์และการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม แต่เนื่องจากการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีการเลี้ยงอย่างหนาแน่น มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ รวมถึงมูลสัตว์ น้ำนม อาหารสัตว์ตลอดเวลา ทำให้การควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบาก และโรคแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว โดยตั้งแต่เตือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน มีรายงานการเกิดโรคในอำเภอมวกเหล็กจำนวน 108 ราย โคนมร่วมฝูง 5,654 ตัว ป่วย 1,980 ตัว หายป่วย 1,083 ตัว ป่วยคงเหลือ 897 ตัว ประกอบด้วย จำนวน 178 ราย โคนมป่วย 2,585 ตัว และโคนมตาย 70 ตัว เกษตรกรสูญเสียรายได้และปริมาณน้ำนมดิบลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีได้ขอรับการสนับสนุนหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากรมปศุสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการรักษาโรค การทำลายเชื้อโรคในฟาร์ม รวมทั้งการให้ความรู้แก่เกษตรกรให้แก้ไขปัญหา เพิ่มเติมอีกด้วย

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!
- Advertisement -