สระบุรี ผู้ว่าฯ สั่งการเคาะมาตรการเร่งด่วนในจังหวัดสระบุรี ดังนี้

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงมัติควบคุมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 ดังนี้

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

- Advertisement -

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระบุรี และนายอำเภอทุกอำเภอ

- Advertisement -

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัตสระบุรี ที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

- Advertisement -

ด้วยผู้ว่าราชกาจังหวัดสระบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD – 19) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ส่งมาด้วย

คำสั่งจังหวัดสระบุรี

เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

โดยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นการสมควรที่จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มแรงต่างด้าว และได้มีประขาชนจังหวัดสระบุรี ได้รับเชื้อมาจากพื้นที่ ดังกล่าว

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัตสระบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๗ (๑) แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการขังหวัดสระบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกนอกเคหสถานทุกครั้ง และห้ามดำเนินการหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป

๒. ให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ทุกกิจการและกิจกรรม ต้องจัดให้มีการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และให้มีการลงทะเบียนควบคุมการเข้าออกจากสถานที่ผ่าน OR CODE “ไทยชนะ”ทุกกิจกรรม

๓. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา) ในทุกรณี ทั้งเข้ามาหรือออกจากจังหวัดสระบุรี

๔. การจัดกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา การจัดการแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมงานเลี้ยงและประเพณีให้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๔.๑ กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๒๐๐ คน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น สวมหน้กากอนามัย ๑๐๐ % เน้นการทำความสะอาดมือ สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย หลีกเสี่ยงการสัมผัสเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อคน

๔.๒ กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินจำนวน ๒๐๐ คน ให้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑ และต้องขออนุญาตต่อนายอำเภอท้องที่ ตามแบบที่ทางราชการกำหนดทุกครั้ง

๕ การจัดแสดงคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มีใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

๖. ห้ามรถเร่ พ่อค้า แม่ค้าขายอาหาร อาหารสด เข้าสถานที่ราชการ สำหรับบริการขนส่ง Delivery ห้ามขึ้นไปส่งบนอาคารสถานที่ราชการ โดยจัดให้มีจุดรับ ส่ง สินค้าบริเวณด้านล่างอาคาร เท่านั้น

ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำที่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามคำสั่งนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คู่กรณีไม่อาจใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งนี้ได้

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ