สระบุรี.รองผู้ว่าฯ เปิดงาน วัน”คนพิการสากล”ประจำปี 2563

- Advertisement -

วันที่ 25 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวสุมาลี ทวงศ์เพ็ชร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี อ่านสาส์นเนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงาน และนางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน ว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม

องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพิการสากลเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์กรสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมปราศจากซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ด้วยในปี 2563 โรงการสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือสร้างคืนสังคมให้ดีกว่ามุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลัง covid-19 รวมคนทุกกลุ่มเข้าถึงทุกคนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีนี้มีความพิเศษที่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงงานวันคนพิการสากลร่วมกับการประชุมรัฐภาคี ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการครั้งที่ 13 ซึ่งมีการนำเสนอมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 75 เรื่องการพัฒนาอย่างมีส่วนรวมเพื่อคนพิการและกับคนพิการ (Inclusive Development for and personswith disabilities) เพื่อสะท้อนว่าวิกฤต covid-19 ทำให้ความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นคนพิการต้องเผชิญกับความไม่เสมอภาคและถูกเลือกปฏิบัติจากเข้าถึงสิทธิ์และบริการด้านต่างๆ

- Advertisement -

ในมติดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าในการสร้างสังคมชีวิตวิถีใหม่หลัง covid-19 จำเป็นต้องกำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากภัย covid-19 ต่างๆที่ครอบคลุมถึงสิทธิ์และการมีส่วนร่วมของคนพิการตลอดจนคำนึงถึงสภาพแวดล้อมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึงได้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการการพัฒนาศักยภาพคนพิการการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิ์และจัดสวัสดิการด้านต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งนี้ในปี 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการหลายประการเช่นการจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1000 บาทการพักชำระหนี้และการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ