สระบุรี.โคนม (มวกเหล็ก) อสค.เตรียมจัดงานเทศกาล”โคนมแห่งชาติ” 8-17 มกราคม 2564 หนุนเกษตรกรโคนมไทย เข้าสู่วิถีใหม่ ส่งเสริมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL.

- Advertisement -
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าว

อ.ส.ค. หนุนเกษตรกรโคนมไทยเข้าสู่วิถีใหม่ ส่งเสริมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL เตรียมจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2564 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ขับเคลื่อนภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับนานาชาติ อ.ส.ค. ให้การสนับสนุนองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพ “โคนมพระราชทาน” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่9) ” โดย อ.ส.ค. เตรียมจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ในวันที่ 8-17 มกราคม 2564 ซึ่งพิธีเปิดในวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรง เปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ที่ดำเนินการจัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับและผลักดันอุตสาหกรรมโคนมไทยมุ่งสู่ระดับสากล สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม และสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยทุกตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนให้การส่งเสริมด้านความรู้แก่เกษตรกรโคนม โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนากระบวนผลิตให้ได้น้ำนมคุณภาพ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์นมจากเกษตรโคนมไทยสู่กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการบริโภคนมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นมของคนไทยอย่างยั่งยืนด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวเพิ่มเติมว่า งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL” โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยที่ปัจจุบันเข้าสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรโคนมไทยสู่ Smart Farmer ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ด้วยสถานการณ์ COVID -19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ แต่ อ.ส.ค. ยังคงให้การส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์โคนมและเกษตรกรโคนมอย่างต่อเนื่อง นั่นคือหน้าที่หลักขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมไทยที่ต้องมองไปข้างหน้าและกำลังเข้าสู่ Next Normal เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแกร่ง และเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมโคนมไทยเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคตได้”
ทั้งนี้ภายในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” เป็นโอกาสที่กลุ่มสหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพ เกษตรโคนมสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในฟาร์มโคนมตนเอง ช่วยยกระดับมาตรฐานของน้ำนมดิบให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ