สระบุรี สั่งการ อ.หนองแค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่ง จัดตั้งจุดตรวจเข้มโควิด19

- Advertisement -

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กระทรวงมหาดไทย

ได้กำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว๗๕๘๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้าออกและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และควบคุมคนไทยที่เดินทางเข้าออกจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว

- Advertisement -

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙ ในพื้นที่อำเภอหนองแค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งการตั้งจุดตรวจควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ บริเวณหน้าเทศบาสตำบลหนองแค ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๘ อันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ