สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี.ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- Advertisement -

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศิริพานิช โรงพยาบาลสระบุรี ด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ยังคงมีการระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ในประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 149 ของโลก พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 3,920 ราย เสียชีวิต 60 ราย จังหวัดสระบุรี พบผู้ป่วย จำนวน 5 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน 493 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเป็นระยะเวลา 245 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)
เพื่อการเตรียมพร้อม รองรับสถานการณ์การระบาดภายหลังการยกเลิก พระราชกำหนด การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิดการระบาดระลอกใหม่ ในระยะถัดไป การจัดทำแผนบูรณาการ เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงนำแผนไปฝึกซ้อม จึงมีความจำเป็น เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง และดำเนินการบนพื้นฐาน ของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสภาวการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผน ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 และในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนเชิงบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อทดสอบ และซักซ้อมความเข้าใจแผน/แนวปฏิบัติ และประเมินการเตรียมความพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ ระดับจังหวัด 2. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ เกิดการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และนำจุดอ่อนที่พบจากการฝึกซ้อมแผนไปปรับปรุงแผนรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่อไป

- Advertisement -

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย ผู้แทนจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานประกอบการ และบุคลากรด้านการแพทย์ สาธารณสุข จากหน่วยงานภายใน และภายนอกสังกัด จำนวน 70 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ระยะเวลา 1 วัน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี โดยหวังว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมมอบนโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ในครั้งนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการควบคุมการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสระบุรี ต่อไป

- Advertisement -

ข่าว/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 24.11.63 โทร 036 223118

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ