สระบุรี.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิต ได้ทันท่วงที จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน.

- Advertisement -

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 จังหวัดสระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ การประชุมฯครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมและสามารถดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ตลอดจนหาวิธีการและกระบวนการประสานงานกันระหว่างหน่วยราชการเพื่อให้มีผลถึงประชาชนได้รับบริการเข้าถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามมาตรา 16 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมุ่งดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุในพื้นที่จนถึงโรงพยาบาลให้สามารถเข้าถึงระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที ลดการบาดเจ็บ ลดอัตราการเสียชีวิตและลดภาวะทุพพลภาพแก่ประชาชน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System : ECS) จังหวัดสระบุรี ยังขาดความครอบคลุมในด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(Emergency Medical System : EMS) อันเนื่องจากจังหวัดสระบุรีมีหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุมทุกตำบล คิดเป็นร้อยละ 35 ส่งผลให้มีบุคลากรด้านการปฏิบัติการกู้ชีพไม่เพียงพอด้วยเช่นกัน หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนเพียง 29 แห่ง จำแนกเป็น เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.61 จากข้อมูลรายงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรีปี ๒๕๖๓ พบว่าผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินร้อยละ 22.92 มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ร้อยละ 18.77

การประชุมฯครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วยผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนทั้งสิ้น 80 คน สำหรับวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติฯครั้งนี้ เป็นการบรรยายและการอภิปราย มุ่งเน้นให้มีความเข้าใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยผู้จัดมีความมุ่งหวังว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมและเข้าร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสระบุรีต่อไปเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา ลดการบาดเจ็บ ลดอัตราการเสียชีวิตและลดภาวะทุพพลภาพ การประชุมฯครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนราชการ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดวิทยากรมาร่วมบรรยายและอภิปราย ประกอบด้วย นายสุรชัย ศิลาวรรณ ผู้อำนวยการสำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นางสาวฐิตินันท์ ตันทรบัณฑิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี นายแพทย์สมพงษ์ ชลคีรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญห้องฉุกเฉินจากโรงพยาบาลสระบุรี นายเชวงศักดิ์ สงวนวงษ์วิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง และ นายนิวัฒน์ เสียงสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ โดยหวังว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไป

- Advertisement -

ข่าว /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี/036 223118

- Advertisement -

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ