สำนักงานสาธารณสุข. เตรียมพร้อมรับมือ ! การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดประชุม อสม.ประจำหมู่บ้านภาคกลาง.

- Advertisement -

วันที่24 กันยายน 2563 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ในระลอกที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีกล่าวให้การต้อนรับ


ประเทศไทย หลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (หรือโรคโควิด-19 พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มในการป้องกันตนเองลดน้อยลง ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระลอกที่ 2 ได้ จึงขอให้พี่น้อง อสม. เตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความตระหนักในการป้องกันตนเอง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระลอกที่ 2 ที่อาจจะเกิดขึ้น ที่ผ่านมาผลงานของอสม. ที่โดดเด่น ในการดำเนินงานด้านสุขภาพ มีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับยกย่อง และชื่นชมจากสังคมทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งองค์การอนามัยโลก(World Health Organization : WHO)กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้แก่ อสม. ทั่วประเทศ เพื่อขอบคุณพี่น้อง อสม.ทุกคน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกระดับ ที่ได้เสียสละเวลา
อุทิศแรงกาย แรงใจ ในการดูแลสุขภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้จัดงานประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 4 ภาคขึ้น ภายใต้แนวคิด “อสม. รวมใจ พัฒนาตำบลวิถีชีวิตใหม่ ประเทศไทยแข็งแรง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ อสม. สนับสนุนการดำเนินงาน“ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด- 19” รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เครือข่ายภาคประชาชน และพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็นนวัตกรสังคมผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยประธานชมรม อสม.ระดับอำเภอ อสม. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด เขต ภาค และระดับชาติ ในเขตภาคกลาง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 610 คน โดยมีกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ การมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับประเทศ ระดับภาค ระดับ เขตและจังหวัด นิทรรศการผลงานเด่นของอสม

- Advertisement -
                                ข่าว/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี/ 24.9.63 /โทร 036 223118
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ