สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี.ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ (สาขาอาชีพทำสวน)ประจำปี 2563 ที่ ฟาร์มไม่ตั้งใจ “สมเกียรติ ผักอร่อย”

- Advertisement -

วันนี้(7 ก.ย.63) เวลา 13.00 น. ที่ ฟาร์มไม่ตั้งใจ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอมือง จังหวัดสระบุริ นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัตสระบุรี นายสมเกียรติ ลำพันแดง(สมเกียรติผักอร่อย) เกษตรกร ฟาร์มไม่ตั้งใจ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี ข้าราชการ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปี2563 สาขาอาชีพทำสวน นำโดย นางจิราภา จอมไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น น.ส.สุริวัสสา รัตนรักษ์ติยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอาหารและปาล์มน้ำมัน น.ส.รุ่งนภา โบวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมตรวจกับคณะกรรมการฯ อีกด้วย

ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ว่า อำเภอเมืองสระบุรี เป็น1ใน 13 อำเภอของจังหวัดสระบุรี แบ่งเป็น 11 ตำบล 4 เทศบาล มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1 แห่ง และศูนย์เรียนรู้เครื่อข่าย 11 แห่ง มีครัวเรือนเกษตรกร 1,180 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตร 29,56325 ไร่ ประกอบด้วย ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผล พืชผัก ปศุสัตว์ และประมง

- Advertisement -

นายสมเกียรติ ลำพันแดง เกษตรกรแห่งฟาร์มไม่ตั้งใจ หรือ “สมเกียรติ ผักอร่อย” เป็นเกษตรกรผู้นำเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านมาตรฐานการผลิตสิค้าเกษตรที่มีคุณภาพ หรือ การรับรองมาตรฐาน (GAP)
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสระบุรีและจังหวัดอื่นๆ ที่สามารถพัฒนาตนเองจนได้รับใบรับรองมาตรฐาน (GAP) 48 ชนิดพืช อีกทั้งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอน สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิต พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆ โดยยึดหลักตลาดนำการผลิต นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านแรงงาน จึงถือเป็นเกษตรกร ในกลุ่ม
“หัวไว ใจสู้” จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุน และเผยแพร่ผลงาน ของนายสมเกียรติ ลำพันแดง ให้เป็นที่รู้จักยิ่งๆ ขึ้นไป และได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศในการพิจารณาครั้งนี้

- Advertisement -

ด้วยกรมส่งสริมการเกษตร มีนโยบายยกย่องเชิดชูเกียรติเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฎแก่สาธารณชนทั่วไป โดยการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นในระดับจังหวัต ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อนำผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นเกษตรกรบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพีชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฎแก่สาธารณชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร ดังกล่าวเป็นไปตัวยความยุติธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประทศ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเข้ารับพระราขทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พศ.2564 ขึ้น

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ