สำนักงานสาธารณสุขสระบุรี. เตรียมความพร้อม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน.

- Advertisement -

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เนื่องจากในปัจจุบัน มีโรคระบาดอุบัติใหม่ที่อันตรายร้ายแรงมากเกิดขึ้น ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้ ในหลายประเทศทั่วโลก ยังมีการระบาดแบบวงกว้าง หลายประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วแต่กลับมาระบาดระลอกใหม่ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดมาจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน ประชาชนไม่ใส่ใจดูแลตนเอง ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังจะผ่อนคลายมาตรการการป้องกันมากขึ้น เปิดโอกาสให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศ ประชาชนเริ่มไม่ดูแลตนเอง และมีการเดินทางสัญจรไปมามากขึ้น จึงมีแนวโน้มอาจจะเกิดการระบาดมากขึ้นในระลอกต่อไป

ในการนี้ ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร(มูลนิธิ) ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตนเอง การป้องกันและการควบคุมการแพร่กระจายโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แต่ยังต้องออกปฏิบัติการเป็นด่านหน้าที่เข้าเผชิญเหตุกับผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ประสบภัยต่างๆ โดยมีความเสี่ยงสูงต่อการเผชิญรับกับการติดเชื้อต่างๆ อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากรับเชื้อแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวอันเป็นที่รัก ต่อประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจนเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้
วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีร่วมกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสระบุรี ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการเป็นสำคัญ และเพื่อช่วยเหลือภารกิจ EOC จังหวัดสระบุรี ให้มีประสิทธิภาพ และจะเป็นทีมทัพหลังหนุนเสริมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ( ALS) ภายใต้การสั่งการจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด กรณี เกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในระลอกต่อไป ทีมจะเป็นผู้เข้าถึงผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัย/ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น ตำแหน่ง อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ( อฉพ. : EMR) และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ( พฉพ. : EMT) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร(มูลนิธิ) จำนวน ทั้งสิ้น 75 คน ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยโรงพยาบาลเป็นผู้พิจารณาและรับรองผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และมีผลการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในเกณฑ์ดี

- Advertisement -

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนในระบบ EMS จังหวัด มีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านมาตรฐาน จัดอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถดูแลตนเอง ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ขณะปฏิบัติการฉุกเฉิน ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคติดเชื้ออื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หลักสูตรการอบรมครั้งนี้ จำนวน 1 วัน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลทุกแห่ง กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติการ ระหว่างปฏิบัติการ การสวมใส่และถอดชุดและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล (mask ,face shield, gown,) และการทำความสะอาดชุดและอุปกรณ์ การกำจัดขยะติดเชื้อหลังออกปฏิบัติการและการกำจัดเชื้อบนรถปฏิบัติการ หากเข้ารับการอบรมครบถ้วนตลอดหลักสูตรจะได้รับประกาศเกียรติบัตร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเอื้อเฟื้อสถานที่จัดอบรม

- Advertisement -
                 ข่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร 036 223118
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ