จังหวัดสระบุรี.ประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ.

- Advertisement -


วันที่ 10 สิงหาคม 2563 จังหวัดสระบุรี โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระบุรี นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายบุญเรือง ไตรรัตน์วรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และนายประวิทย์ เคียงผล ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงแรงงาน ที่ลงพื้นที่เก็บคะแนน ณ ห้องประชุมสำนักงาน

- Advertisement -

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เพื่อการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศที่จะจัดให้มีในเดือน กันยายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 ก้าวสู่ปีที่ 3 ดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 18 ปี ได้เรียนรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดและหลักการ“สานพลังทุกภาคส่วนเป็น 1 ร่วมสร้างสังคมTO BE NUMBER ONE” ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันมีสมาชิกชมรมฯ ร้อยละ 98.5 และมีชมรม จำนวน 376 ชมรม ครอบคลุมทุก Setting มีศูนย์เพื่อนใจ จำนวน 18 ศูนย์ มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย TO BE CAMP, เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE, TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ทั้งในระดับภาคและประเทศ มีชมรมต้นแบบเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ชมรม มีสมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น 416 ราย มีงานทำ 27.84 % และศึกษาต่อ 1.95 % ไม่กลับไปเสพซ้ำ 70.21% ด้านการพัฒนาของจังหวัด TO BE NUMBER ONE มีการเรียนรู้ มีการต่อยอดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมที่ช่วยในการพัฒนางานและขยายเครือข่าย คือ คู่มือพัฒนาชมรมอำเภอและจังหวัด TO BE NUMBER ONE เป็นแนวทางการพัฒนาชมรมอำเภอ TO BE NUMBER ONE

- Advertisement -

โดยมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพอำเภอให้มีความพร้อมเข้าร่วมประกวดระดับภาค คู่มือการพัฒนา 1 เรือนจำ 1 ความดี 1 TO BE NUMBER ONE ใช้ในการสร้าง Self-esteem และทักษะชีวิตให้สมาชิกชมรมในเรือนจำ และ นวัตกรรม SARABURI TO BE 4.0 T Plus C เป็นเทคนิคการเสริมสร้างความร่วมมือและทรัพยากรของเครือข่ายชมรม ทำให้มีสมาชิกชมรมในเรือนจำเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 100 ด้านองค์ความรู้ Smart Team ซึ่งเป็นแนวทางในการดึงความร่วมมือด้านศักยภาพและทรัพยากรจากเครือข่ายนอกจังหวัดบนพื้นฐานวัฒนธรรมและบริบทของจังหวัดเครือข่าย โดยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4 และเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก ผลการดำเนินงานขยายเครือข่ายได้ 36 จังหวัด ประสบผลสำเร็จผ่านเข้ารอบ จำนวน 33 จังหวัด 30 ชมรม องค์ความรู้ Smart STEM เป็นเทคนิคสำหรับการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง ยาเสพติดและพัฒนาทักษะทางอารมณ์ให้กับกลุ่มเสี่ยง องค์ความรู้เด็ก TO BE NUMBER ONE กตัญญูแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบชุดการเรียนรู้มีชีวิต และจากสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2563จังหวัดสระบุรีพัฒนาองค์ความรู้ 3R versus COVID-19 ที่เป็นแนวคิดส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไววัส 2019 ที่เกิดจากการเคารพตนเอง ผู้อื่น และสังคม นำไปสู่การผลิตหน้ากากผ้า และการช่วยเหลือผู้ยากลำบากจากวิกฤติโควิด 2019 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา คือความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับลูกหลาน เยาวชนของชาวจังหวัดสระบุรี อันเนื่องมาจากโครงการ TO BE NUMBER ONE พระเมตตา และสายพระเนตรอันยาวไกลขององค์ประธานโครงการฯ ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด ก้าวตามสานรอยพระปณิธานแห่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตลอดไป

- Advertisement -
                         ข่าว/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 10.8.63 /036223118
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ