สระบุรี MOU กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Advertisement -

จังหวัดสระบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์วิชาต่างๆเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่ห้องประชุม พระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

นายแมนรัตน์รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้รับมอบอำนาจให้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจังหวัดสระบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่และขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆของจังหวัดสระบุรี ภายใต้แนวทางการบูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์วิชาต่างๆ เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่นอกจากจะมีพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ และสร้างบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆแล้ว ยังมีหน้าที่ในการนำองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มาให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ

- Advertisement -

เพื่อแก้ปัญหาสังคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการให้บริการทางวิชาการและประสานเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนด้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งถือเป็นห้องเรียนและห้องวิจัยขนาดใหญ่ เพื่อการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ของนิสิตและบุคลากรจากหลายภาคส่วนงาน ตลอดจนเพื่อนร่วมกับหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆนำองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้อย่างเหมาะสม รูปแบบของความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันบูรณาการการศึกษาการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดแนวทางการจัดการเชิงพื้นที่และนโยบายสาธารณะที่เหมาะแก่การนำไปใช้ พัฒนาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดสระบุรี และสามารถต่อยอด ให้เป็นตัวอย่างจากพื้นที่อื่น

- Advertisement -

ตลอดจนจะร่วมกันนำองค์ความรู้ ไปใช้ในการดำเนินงานร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความคิดเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยผลการดำเนินงานทั้งที่เป็นข้อมูล ข้อค้นพบ และรายงานการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้น ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการในทางการปฏิบัติ และในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ แต่ทั้งนี้การใช้ประโยชน์ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไม่มุ่งเน้นในเชิงพาณิชย์ ส่วนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผลงาน สิ่งประดิษฐ์คู่มือเอกสารข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการดำเนินการโครงการย่อยต่างๆภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ให้ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิร่วมกันในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่อาจมีเกิดขึ้นนั้นและร่วมการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวภายใต้กฎระเบียบหรือข้อบังคับของคู่ตกลงทั้งสองฝ่าย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ