ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ

- Advertisement -

ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ

- Advertisement -

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของ

- Advertisement -

กระทรวงศึกษาธิการฉบับ ๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงาน

- Advertisement -

ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บนตามความเหมาะสม และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเรียนมา

ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวน ๕๐ % ของบุคลากรทั้งหมด นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ และคณะรัฐมนตรีมีมติหมีการผ่อนคลายการใช้บังคับบางมาตรการ

เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้นเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงมาโดยลำดับ และกระทรวงศึกษาธิการ

มีความจำเป็นต้องให้บุคลากรในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม

รองรับการเปิดสถานศึกษา จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ๒ และให้บุคลากรในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน

ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ