อนุญาตให้เปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี

- Advertisement -

จังหวัดเพชรบุรี ออกคำสั่งที่ 911/2563 อนุญาตให้เปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมหรือกิจการบางประเภทได้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เรื่อง ให้เปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมหรือกิจการบางประเภทได้

- Advertisement -

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

- Advertisement -

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

- Advertisement -

เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยให้ปิดชายหาด

ตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และห้ามมิให้มีการเล่นกีฬาไคท์เซิร์ฟ (Kitesurfing) เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ก และการเล่นกีฬาทางน้ำอื่นใดในทำนองเดียวกัน รวมถึงการทำกิจกรรมการรวมกลุ่มตลอดแนวชายหาดจังหวัดเพชรบุรี นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CONVID 19) ของประเทศไทย

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตจึงได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๓ เพื่อผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพิ่มเติมจากที่ได้ผ่อนคลายไว้แล้ว เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีมีแนวโน้ม

เริ่มที่จะคลี่คลายและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ จึงสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยให้สามารถดำเนินกิจกรรมหรือกิจการบางประเภทได้ อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตามความ

ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่

๒๕ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชกาจังหวัดเพชรบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดเพชรบุรี จึงยกเลิกคำสั่งให้ปิด

ชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และห้ามมิให้เล่นกีฬาไคท์เซิร์ฟ (Kitesurfing) เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท และการเล่นกีฬาทางน้ำอื่นใดในทำนองเดียวกัน ตามข้อ ๒ ของคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๗๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยให้เปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมหรือกิจการ

บางประเภทได้เฉพาะเดินเล่น นั่งพักผ่อน จำหน่ายสินค้า อาหาร ให้บริการเตียงผ้าใบและร่มกาง และขี่ม้า

บริเวณชายหาดได้ แต่ยังคงห้ามมิให้ลงเล่นน้ำ หรือเล่นกีฬาไคท์เซิร์ฟ (Kitesurfing) เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท

และการเล่นกีฬาทางน้ำอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยกำหนดให้ นักท่องเที่ยวประชาชน ผู้ประกอบการ หรือ

เจ้าของร้านค้าดังกล่าวข้างต้น มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้

โดยเคร่งครัด หากจังหวัดเพชรบุรีไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และเห็นว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการ

แพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น จังหวัดเพชรบุรีจะพิจารณาสั่งปิดชั่วคราวเฉพาะราย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ