ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือ การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

- Advertisement -

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือ การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

- Advertisement -

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- Advertisement -

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ช. ว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไปและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน ในเบื้องต้นได้ปรากฎข้อมูลความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานต่อสื่อสาธารณะ ทำให้สาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวังการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

- Advertisement -

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในการเข้าไปดำเนินการเฝ้าระวังการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปด้วย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ