จังหวัดสระบุรีแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม หรือพิธีทางศาสนา

- Advertisement -

จังหวัดสระบุรีแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม หรือพิธีทางศาสนา


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรม พิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม หรือพิธี ทางศาสนาเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดและประกาศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสระบุรี จึงออกคำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม หรือพิธีการ ทางสังคมตามประเพณีนิยม หรือพิธีทางศาสนา ดังนี้

cr : https://www.freepik.com/premium-vector/couple-buddhist-give-food-offering-monk_3350828.htm#page=2&query=priest&position=3
- Advertisement -

การจัดกิจกรรม หรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม ให้งดหรือเลื่อนการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ไม่สามารถงดหรือเลื่อนการจัดงานนั้นๆ ได้ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ ให้ปฏิบัติโดยไม่ขัดต่อประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนด ดังนี้ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมทั้งมาตรการที่รัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 กำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประกาศขององค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง หรือหน่วยงานของรัฐที่กำกับ
แนวทางการปฏิบัติทั่วไป ผู้จัดงานต้องแจ้งเจ้าพนักงานหรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ผู้ว่าราชการ มอบหมายให้กำกับดูแลในพื้นที่ ต้องระบุข้อความบัตรเชิญร่วมงานว่า “ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งให้นำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วย และหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ให้งดการมาร่วมงานโดยเด็ดขาด”ต้องจัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบ ผู้มีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา แนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที ต้องจัดให้มีการลงทะเบียน หรือบันทึกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้ง บันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคในกรณี เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

cr : https://www.freepik.com/premium-photo/person-pumps-alcohol-order-kill-germs_7071435.htm#page=1&query=Alcohol&position=18
- Advertisement -

จากงานดังกล่าว ต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดทางเข้างาน ตลอดจนตามจุดต่างๆ รอบบริเวณงาน และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ในบริเวณการจัดงาน ที่ผู้เข้า ร่วมงานต้องสัมผัสบ่อยๆ หรือใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟต์ ห้องสุขา ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด ต้องรีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อกระทรวงสาธารณสุขในทันที หากทราบ ภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าร่วมงาน งดจัดงานเลี้ยงทุกประเภท งดจัดให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด งดการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิด

cr : https://www.freepik.com/free-vector/social-distancing-concept_7533033.htm#page=1&query=covid%2019&position=16
- Advertisement -

ผู้ร่วมงานต้องแต่งกายให้มิดชิดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน ต้องเว้นระยะห่างการนั่งหรือยืนระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือด้วยน้ำสะอาด และสบู่เหลว ต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างน้ำและสบู่ทันที หลังออกจากงาน รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์สื่อสารและของใช้ส่วนตัวที่พกติดตัวมาในงาน เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ ต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย โดยทันที เมื่อกลับถึงที่พักงดเข้าร่วมงานหากมีอาการป่วย เช่น ตัวร้อน ไอ มีน้ำามูก เจ็บคอ ปวดเนื้อปวดตัว หายใจ เหนื่อยหรือหายใจลำบาก และให้รีบไปพบแพทย์ งดเข้าร่วมงาน หากตนเองเดินทางกลับจากต่างประเทศยังไม่ครบ ๑๔ วัน และ/หรือ สัมผัส กับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) งดคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานอื่นๆ ที่ไม่มีการป้องกันตนเอง หรือ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค เช่น ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย

หรือมีอาการไอ จาม ในขณะร่วมงาน
แนวทางการปฏิบัติเป็นการเฉพาะ งานมงคลสมรสต้องปฏิบัติตาม มาตรการเช่นเดียวกับกิจกรรมอื่น ต้องจำกัดจำนวนคนรดน้ำสังข์ ให้น้อยที่สุด เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือแขก ผู้ใหญ่เท่านั้น และต้องจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๒ เมตร งดพิธีแห่ขันหมาก งดหรือเลื่อนจัดงานเลี้ยงฉลองทุกประเภท งานพิธีการศพ ต้องปฏิบัติตาม มาตรการเช่นกัน ต้องลดจำนวนวันสวดพระอภิธรรมศพให้น้อยที่สุด และใช้เวลาสวดให้น้อยที่สุด ต้องจัดอาสนะสงฆ์ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๑ – ๒ เมตร ต้องจัดเก้าอี้นั่งสำหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรม หรือ ร่วมฌาปนกิจศพ ให้มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ต้องจำกัดจำนวนคนร่วมพิธีแห่ศพเวียนเมรุให้น้อยที่สุด และ ให้ตั้งแถวตอนลึก ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ต้องจัดแถวระยะห่างระหว่างผู้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากเป็นกรณีผู้เสียชีวิตจากโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี หากเป็นกรณีศาสนาอิสลาม ส่วนศาสนาอื่นให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำแนะนำขององค์การทางศาสนานั้นๆ

cr : https://www.freepik.com/premium-photo/group-ordain-monk-buddhist-priest-ordination-ceremony-thailand_5814321.htm#page=8&query=priest&position=32


งานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีทางศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม ณ ศาสนสถานใดให้เป็นไปตามดุลพินิจและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแลศาสนสถานนั้น ในกรณี มีมาตรการหรือคำแนะนำขององค์กรปกครองทางศาสนานั้นหรือของทางราชการเกี่ยวกับการป้องกันโรค ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการหรือคำแนะนำดังกล่าว ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์แทนการเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ ศาสนสถาน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ