3 ธันวาคม 2020

ประกาศ”ราชทัณฑ์ประกาศปรับชั้นนักโทษคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ เข้าใหม่ทุกรายให้เป็นชั้นต้องปรับปรุงมาก”

“ราชทัณฑ์ประกาศปรับชั้นนักโทษคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ เข้าใหม่ทุกรายให้เป็นชั้นต้องปรับปรุงมาก”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดี

กรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดให้นักโทษเด็ดขาดมีลำดับชั้น ซึ่งได้แก่ ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก

ชั้นดี ชั้นกลาง ชั้นต้องปรับปรุง และชั้นต้องปรับปรุงมาก ซึ่งแต่ละชั้นจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันในการได้รับ

ประโยชน์และเงื่อนไขไม่เท่ากัน ซึ่งที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้นักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ทุกรายเป็น

ชั้นกลางทั้งหมด โดยไม่ได้มีการพิจารณาลักษณะคดี หรือพฤติการณ์ใดๆ ในการกำหนดชั้นของนักโทษดังกล่าว

จึงทำให้นักโทษเด็ดขาดบางรายที่มาในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ หรือคดีร้ายแรงอื่นๆ แต่เป็นโทษครั้งแรก

ได้รับผลประโยชน์จากการเลื่อนชั้น และสามารถรับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษเหมือนกับผู้ต้องขัง

รายอื่นๆ จนทำให้ในอดีตการพักการลงโทษดังกล่าว เป็นประเด็นในสังคมว่ามีนักโทษบางรายก่อคดีอุฉกรรจ์ร้ายแรง

แต่ได้รับโทษจริงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมาก และออกไปกระทำผิดซ้ำสร้างปัญหาให้กับสังคมอีกครั้ง

กรมราชทัณฑ์ จึงได้เสนอประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดความผิดในคดีอุกฉกรรจ์

คดีสะเทือนขวัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน พ.ศ.2563 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยกำหนดนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ให้จัดอยู่ในชั้นกลาง เว้นแต่กรณีนักโทษเด็ดขาดซึ่งกระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือน

ขวัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน ให้จัดอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมาก โดยความผิดที่เข้าข่ายจัดอยู่ในชั้น

ปรับปรุงมาก ประกอบไปด้วยความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพย์ และความผิดฐานผลิตนำเข้าหรือส่งออก หรือผลิตนำเข้าหรือส่งออกเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายหรือมีไว้

ครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่ 30 ปีขึ้น

ไป ถึงตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ซึ่งการพิจารณากำหนดให้เป็นชั้นที่ต่ำลง (ชั้นปรับปรุงมาก) จะเป็นผลให้

การเลื่อนชั้นการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษช้าลง และต้องรับโทษยาวนานขึ้นใกล้เคียงกับคำพิพากษา

จากศาล ทำให้โอกาสออกไปกระทำผิดซ้ำลดลง นอกจากนี้ในการกระบวนการพักการลงโทษก็มีการพิจารณาที่

เข้มข้นมากขึ้นในการตรวจสอบนักโทษที่อาจก่อเหตุกระทำผิดซ้ำเพื่อให้สังคมมั่นใจได้ว่านักโทษที่พ้นโทษ

ออกไปได้รับโทษอย่างเหมาะสมแล้ว และสามารถปรับปรุงตัวได้อย่างแท้จริง

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงการกำหนดชั้นดังกล่าว เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นและป้องกันผลกระทบค้นความปลอดภัยให้กับสังคมในกะบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง

ตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิหยา และให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ในด้านการควบคุม

แก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประกาศกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง กำหนตความผิดในตีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ หรือคตีที่เป็นที่สนใจของประชาชน

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นกรสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยให้กับสังคม

ในกระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามหลักอาชญาวิทยาและทัณทวิทยา และ

ให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในด้านการควบคุม แก้ไข

พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนตีมีคุณค่าสู่สังคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๕) แห่งกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด

และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับ

การปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ คตีสะเทือนขวัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน

ดังต่อไปนี้ ให้จัดชั้นนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่อยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมาก

(๑) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

(ก) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามมาตรา ๑๓๕/๓ มาตรา ๑๓๕/๒

มาตรา ๑๓ผู้/๓ และมาตรา ๑อ๕/๔

(ข) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามมาตรา ๒๑๘

มาตรา ๒๒๒ และมาตรา ๒๒๔

(ค) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสอง วรรคสาม มาตรา ๒๗๗

วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ มาตรา ๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๗๘

วรรคสาม วรรคสี่ มาตรา ๒ะ๙ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘ง

วรรคสาม มาตรา ๒๘๓ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๕

(ง) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตามมาตรา ๒๘๘ เวันแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๖๙

(จ) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตามมาตรา ๒๘๙

(ฉ) ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ตามมาตรา ๓๑๓

(ช) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสี่ วรรคห้า มาตรา ๓ต๙ ทวิ

วรรคสี่ วรรคห้า มาตรา ต๔๐ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า มาตรา ๓๔๐ ทวิ วรรคสี่ วรรคห้า

วรรคหก และมาตรา ๓๔๐ ตรี

(๒) ความผิดฐานผลิต นำเข้าหรือส่งออก หรือผลิต นำเช้าหรือส่งออกเพื่อจำหน่าย

หรือจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมาย

ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุ

ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และศาลมีคำพิพากษาถึงทีสุตให้จำคุกตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป ถึงตลอดชีวิต

หรือประหารชีวิต

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓

สมศักดิ์ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ 2 ธัรวาคม 2563 เวลา 15.40 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สระบุรี กล้องวงจรปิดจับภาพ 3 แม่ลูกขี่จักรยานยนต์ชนราวสะพานดับ

วันที่ 1 ธ.ค.63 กลางดึกที่ผ่านมา ร.ต.อ.กิจวีวรรธน์ อินประสงค์ พนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งบาริเออร์ ราวสะพาน มีผู้เสียชีวิต บริเวณสะพานปากบาง ม.3 ถ.ปากบาง-บ้านยาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

สระบุรี อนุทิน เผย “จุฬาเอาด้วย” กัญชาทางการแพทย์ มุ่งวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่จังหวัดสระบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัด เมืองสมุนไพร

เมื่อวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์วิจัยยาเสพติด โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี จ.สระบุรีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาสายพันธุ์ไทย พัฒนาการปลูกในรูปแบบชีวภาพ
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ 2 ธัรวาคม 2563 เวลา 15.40 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สระบุรี กล้องวงจรปิดจับภาพ 3 แม่ลูกขี่จักรยานยนต์ชนราวสะพานดับ

วันที่ 1 ธ.ค.63 กลางดึกที่ผ่านมา ร.ต.อ.กิจวีวรรธน์ อินประสงค์ พนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งบาริเออร์ ราวสะพาน มีผู้เสียชีวิต บริเวณสะพานปากบาง ม.3 ถ.ปากบาง-บ้านยาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

สระบุรี อนุทิน เผย “จุฬาเอาด้วย” กัญชาทางการแพทย์ มุ่งวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่จังหวัดสระบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัด เมืองสมุนไพร

เมื่อวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์วิจัยยาเสพติด โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี จ.สระบุรีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาสายพันธุ์ไทย พัฒนาการปลูกในรูปแบบชีวภาพ

สระบุรี งานจราจร สภ.เมืองสระบุรี ประชาสัมพันธ์ 1 ธ.ค. นี้ รถตั้งแต่ 10 ล้อขี้นไปที่มาจากทางกรุงเทพ (หินกอง)

งานจราจร สภ.เมืองสระบุรี ประชาสัมพันธ์ 1 ธ.ค. นี้ รถตั้งแต่ 10 ล้อขี้นไปที่มาจากทางกรุงเทพ (หินกอง)ห้ามตรงเข้าเมืองสระบุรี ห้ามเลี้ยวซ้ายไปทางบายพาสเสาไห้ ให้ขึ้นสะพานบายพาส...
- Advertisement -