ผู้ว่าฯ สระบุรี ออกคำสั่งไม่มีมาตราการผ่อนปรนสถานประกอบการดังนี้

- Advertisement -

เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม)
ตามที่กระทรวงสาธารณสุได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อ
อันตราย(ฉบับที่ ๓)พศ.๒๕๖๓ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COMD – 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ ๗)ลงวันที่ ๒๘ มษายน พ.ศ.๒๕๖๓
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑พฤษภาคม พศ ๒ต จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภกาคม พศ ๒๕๖๓ แล้วนั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
และข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนตออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ด)ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ มษายน ๒๕๖๓
จึงให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้
๑. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โดยให้เปิดได้เฉพาะชุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ด
ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำการหน่วยงานของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดได้เฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่น
๒. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
๓. ห้องสมุดสาธารณะ
๔. สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ
๕. สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ถึงวันที่ ๓ด พฤษภาคม ๒๕๖๓

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ