คำแนะนำด้านสาธารณสุข กับการเปิดให้บริการของร้านเสริมสวยและบาร์เบอร์ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- Advertisement -

กระทรวงสาธารณสุขได้อ้างถึงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่ากิจกรรมการให้บริการเสริมสวย หรือ แต่งผม เป็นสถานที่ซึ่งให้บริการประชาชนในการตัดผม แต่งผม เสริมสวย แต่งเล็บ อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ทั้งจากการสัมผัสระหว่างคนสู่คน หรือจากการปนเปื้อนผ่านของใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ
“คำแนะนำนี้ คำนึงถึงการลดการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการลดการสัมผัส ลดเวลา และลดความหนาแน่น เพื่อการป้องกันการติดเชื้อทั้งจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในเบื้องต้นขอให้จัดบริการที่จำเป็นเท่านั้น คือ การตัด หรือ ซอยผม ส่วนบริการอื่นๆ ให้พิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยง โดยไม่ใช้เวลาในการทำนานเกินไป หรือมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันเกิน 1 เมตร เป็นเวลานาน จึงมีคำแนะนำสำหรับเจ้าของร้าน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ ดังนี้”

คำแนะนำด้านสาธารณสุข กับการเปิดให้บริการของร้านเสริมสวยและบาร์เบอร์ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุข
เสรีชัยบิวตี้ อ้างอิงข้อแนะนำนี้จาก “เอกสารเพื่อความเข้าใจสำหรับสถานบริการเสริมสวยและร้านตัดผม” จากกระทรวงสาธารณสุข เราเอามาย่อยเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้ง่ายขึ้นและปฎิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้อง เนื้อหาจะแบ่งเป็นสองตอน ตอนแรกเกี่ยวกับข้อควรทำสำหรับเจ้าของร้าน ส่วนตอนถัดไปจะเป็นเรื่องของพนักงานในร้านและลูกค้าค่ะ ไปอ่านกันได้เลย

- Advertisement -

ตอนที่ 1 คำแนะนำ”สำหรับเจ้าของร้าน”

- Advertisement -

“อย่าลืมวัดอุณหภูมิในร่างกายทุกครั้ง”
ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายหากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการป่วยทางระบบหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ต้องแจ้งงดให้บริการ

- Advertisement -

“บันทึกรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลาของลูกค้าทุกรายที่มาใช้บริการ”
มีการบันทึก รายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของลูกค้าทุกรายที่มาใช้บริการ เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ กรณี ต้องมีการสอบสวนโรค

“มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือไว้บริการลูกค้า”
จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการลูกค้าในบริเวณต่างๆ ของร้าน เช่น หน้าประตูร้าน โต๊ะ โซฟา และควรแยกสองส่วนคือเฉพาะพนักงานและเฉพาะลูกค้า

“สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ”
ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการลูกค้า เช่นเดียวกันลูกค้าก็ต้องใส่หน้ากากทุกครั้งที่มาติดต่อร้านตัดผม

“นัดล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง”
นัดล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อลดเวลารอคอยในร้าน

“ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังให้บริการ”
ทำความสะอาด ล้างภาชนะอุปกรณ์ หลังจากให้บริการแล้วทุกครั้งด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 0.1% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน

“ผ้าขนหนูก็ต้องนึ่งหรือต้ม”
นึ่งหรือต้มหรืออบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ อย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส

“ทุกอย่างที่สัมผัสตัว ให้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง”
ผ้าเช็ดผม ผ้ายางพลาสติก ผ้าคลุมตัว ให้ใช้กับผู้ใช้บริการต่อคนเพียงครั้งเดียว ไม่ใช้ซ้ำกับผู้ใช้บริการอื่น และใช้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาดทุกครั้ง

“แยกทิ้งขยะอันตราย”
วัสดุ อุปกรณ์ที่สัมผัสผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ใช้บริการ เช่น มีดโกน ถุงมือ ไม่นำมาใช้ซ้ำกับผู้ใช้บริการรายอื่น ทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปลอดภัยและแยกไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อนำไปรวบรวมและส่งกำจัดอย่างถูกต้อง

“เพิ่มความถี่ทำความสะอาดเฉพาะจุดเสี่ยงทุก 2 ชั่วโมง”
เพิ่มความถี่ทำความสะอาดโดยเฉพาะจุดเสี่ยงเช่นลูกบิดประตู จุดชำระเงิน ทุก 2 ชั่วโมงและหลังให้บริการลูกค้าแต่ละคน ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน จัดระยะห่างเก้าอี้ให้บริการให้ห่างกัน 1-2 เมตร และให้มีจำนวนเก้าอี้ที่ให้บริการไม่เกิน 4 ที่นั่ง หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ในร้านที่ มีแผ่นพลาสติกหรือแผ่นอะคริลิกใสกั้นระหว่างเก้าอี้ที่ให้บริการ ทำความสะอาดสถานที่ภายในร้านเป็นประจำทุกวันก่อนและหลังให้บริการ ได้แก่ พื้น ผนัง ประตู และจุดอื่นๆ

“มีภาชนะรองรับขยะที่สะอาดและมีฝาปิด”
มีภาชนะรองรับขยะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด โดยคัดแยกขยะอันตราย เช่น กระป๋องสเปรย์ ออกจากขยะทั่วไป และแยกภาชนะสำหรับทิ้งของมีคมที่ใช้แล้วเป็นการเฉพาะ เก็บรวบรวมโดยมัดปากถุงให้แน่น

“ร้านที่มีห้องน้ำ ทำความสะอาดห้องน้ำทุกวันหรืออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง”
เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดมากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยสารฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ และพื้นห้องส้วม

Cr :Sereechai Beauty

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ